logo

Územná ochrana - maloplošné chránené územia

   Názov : MEANDRE LÚŽŇANKY
   Poloha : k.ú. Liptovská Lúžna, ochranné pásmo NAPANT
   Charakter biotopu : lúka, vodný tok
   Rok vyhlásenia : 1988
   Výmera : 1,7426 hektárov (OP 2,00 ha)
   Kateg. ochrany : prírodná pamiatka
   Výnimočnosť : geologická prírodná pamiatka - časť nivy meandrujúcej Lúžňanky


   PP Meandre lúžňanky


   pozri na Atlase


   MEANDRE LÚŽŇANKY ležia v katastri obce Liptovská Lúžna, nad jej horným koncom, v ochrannom pásme národného parku. Výmera chráneného územia je 1,7426 ha.

   Dôvodom ochrany je existencia meandrov ako veľmi zaujímavého prírodného úkazu.

   Chránené územie zaberá časť nivy meandrujúcej Lúžňanky. Geologicky je prírodná pamiatka tvorená najmä pestrými brdlicami spodného triasu, ktoré boli čiastočne odnesené. Zo severnej a južnej strany vystupujú granitoidné horniny - autometamorfované biotitické a dvojsľudné granity a mohutné polohy kremencov.

   Na strednom toku, nad obcou, vplyvom zmiernenia spádu sa vytvorila niva, na ktorej tok meandruje a jednotlivé meandre sa k sebe približujú až na vzdialenosť niekoľkých decimetrov. Územie leží v nadmorskej výške cca 880 - 900 m.

   Pôda na naplaveninách je slabo vyvinutá , postupne k okrajom prechádza do hnedých lesných pôd nenasýtených . Hydrologicky patrí do povodia Váhu. Typ režimu odtoku je snehovo- dažďový s maximálnymi prietokmi v máji a minimálnymi v januári a februári. Klimaticky leží chránené územie v chladnej oblasti, s priemernou júlovou teplotou 10 - 12 ° C. Priemerné ročné zrážky sa pohybujú okolo 1000 - 1200 mm.

   Územie nie je sprístupnenie turistickým ani náučným chodníkom.

Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 •    - popis mchú
     - NATURA 2000
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám