NAPANT

Masív Nízkych Tatier je po Vysokých Tatrách najvýznamnejším geografickým a relatívne vysoko ekologickým stabilným celkom Slovenska. Nízke Tatry predstavujú mohutnú horskú klenbu, ktorá sa tiahne v smere východ-západ v dĺžke takmer 100 km.
Sedlo Čertovica delí pohorie na časť Ďumbiersku na západe a Kráľovo-hoľskú vo východnej časti. Najvyššiu nadmorskú výšku dosahuje na Ďumbieri - 2043 m n.m. a najnižšiu pri Banskej Bystrici - 355 m n.m.
V roku 1978 bol Nariadením vlády SSR č.119/78 Zb. zriadený a vyhlásený Národný park Nízke Tatry (NAPANT). Rozloha tohto u nás najväčšieho chráneného územia bola vymedzená na 205 085 ha vrátane ochranného pásma. Z celkovej rozlohy národného parku tvorilo 123 990 ha ochranné pásmo a 81 095 ha vlastné územie národného parku.
Po prehodnotení stavu územia, najmä vzhľadom na nové majetkoprávne vzťahy bol vypracovaný návrh úpravy hraníc národného parku i ochranného pásma. Na základe toho v r.1997 Nariadením vlády SR č.182/97 Z.z. bola podľa nových hraníc stanovená výmera národného parku na 72 842 ha a ochranného pásma na 110 162 ha.
Viac informácií o histórii vzniku národného parku Nízke Tatry a jeho prírodných hodnotách si môžete prečítať v zborníku Príroda Nízkych Tatier 1 a v brožúre Národný park Nízke Tatry – prírodné hodnoty, história a súčasný stav ochrany územia. Obe publikácie sú tiež dostupné v sekcii NA STIAHNUTIE.

 

 

Užitočné informácie

Kde je možné prenocovať pri viacdennom prechode hrebeňom Nízkych Tatier ?
• Predné sedlo (modrá TZT 2610); [GPS]
• sedlo Andrejcová pri útulni (červená TZT 0801); [GPS][andrejcova]
• sedlo Priehyba (červená TZT 0801); [GPS]
• sedlo Ramža pri útulni (červená TZT 0801); [GPS][img]
• sedlo Čertovica (pod chatou Horskej záchrannej služby alebo za objektom motorestu Čertovica); [GPS]
• Ďurková v prípade naplnenia kapacity útulne (modrá TZT 2639, zelená TZT 5609); [GPS]
• osada Magurka pri turistickej chate na Panskej lúke; [GPS]
• Hiadeľské sedlo (červená TZT 0801); [GPS]
Okrem toho je možné využiť služby niektorého z ubytovacích zariadení na Čertovici, Chaty M.R.Štefánika pod Ďumbierom [GPS] a Kamennej chaty na Chopku [GPS].
Turistické mapy, vrátane GPS súradníc sú linkované v spolupráci s HIKING.sk
Ako sa správať v NP?
Zásady pohybu návštevníkov na území Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) a jeho ochraného pásma záväzne určuje Návštevný poriadok, ktorý vychádza zo zákona o ochrane prírody a krajiny.
V teréne (na turistických smerovníkoch a značení národného parku) sú osadené tabuľky s aktuálnym znením jeho najpodstatnejších častí. Okrem toho Správa Národného parku umiestňuje v teréne na miestach, kde je vysoká pravdepodobnosť kolízie uvedenej činnosti a záujmov ochrany prírody tiež piktogramy so znázornením zakázanej činnosti.
Prosíme Vás, rešpektujte terénne značenie, ako aj usmernenia pracovníkov NAPANT-u, členov stráže prírody a ďalších zložiek ochrany životného prostredia.
S plným znením Návštevného poriadku, ako aj s podrobnou úpravou pre jednotlivé činnosti sa môžete zoznámiť na podstránke pre návštevníkov.
Môžem jazdiť autom v národnom parku a ochrannom pásme?
Na území národného parku a jeho ochranného pásma je možné jazdiť a stáť motorovým vozidlom - autom, motorkou, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, či snežným skútrom len vrámci intravilánu (zastavaného územia obce).
Na pozemkoch v extraviláne (mimo zastavaného územia obce)l je možné jazdiť a stáť len po/ na miestnych komunikáciách, verejných komunikáciách (diaľnice, cesty I., II. a III. triedy) a parkoviskách.
Zakázaný je vjazd a státie na všetkých lesných a poľných komunikáciách, ako aj vjazd mimo nich (na poľnohospodárske a lesné pozemky).
Upozorňujeme, že zákaz vjazdu na lesnú, či poľnú cestu nemusí byť označený dopravnou značkou!
Podrobnejšie informácie k tejto téme nájde v dokumentoch: Vjazd motorovým vozidlom do chráneného územia a jeho ochranného pásma (informácia pre motoristov) a Vjazd motorovým vozidlom do chráneného územia a jeho ochranného pásma (podrobný prehľad legislatívy), ktoré sú dostupné na našej stránke v sekcii "Pre návštevníkov", podsekcii "Návštevný poriadok".