Oblasť ochrany prírody v európskom spoločenstve komplexne upravujú dve smernice a to Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch – Birds Directive) a Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako smernica o biotopoch – Habitats Directive). Obidve smernice boli premietnuté do zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacích predpisov, zohľadňovať ich bude potrebné aj pri tvorbe ďalších legislatívnych predpisov, hlavne na úseku pôdohospodárstva a poľovníctva.

Sústava NATURA 2000  zhŕňa dva typy území a to územia vymedzované podľa smernice o vtákoch (chránené vtáčie územia, special protection areas – SPAs) a územia vymedzované podľa smernice o biotopoch (special areas of conservation – SACs). Kým chránené vtáčie územia vymedzené na základe kritérií smernice o vtákoch nepodliehajú schvaľovaniu v Európskej komisii a členská, alebo asociovaná krajina ich len nahlasuje, územia vyhlasované podľa smernice o biotopoch podliehajú inému režimu. Územia, na ktorých sa vyskytujú druhy rastlín a živočíchov z prílohy č. II. a biotopy uvedené v prílohe č. I smernice o biotopoch a ktoré spĺňajú kritéria tejto smernice, predkladá vláda členskej, alebo asociovanej krajiny Európskej komisii. Tá po dohode s jednotlivými krajinami v časovom horizonte do 3 rokov od predloženia zostaví zoznam lokalít významných pre Európsku úniu (sites of Community importance – SCIs), ktoré má, po schválení Európskou komisiou, príslušný štát povinnosť do 6 rokov vyhlásiť podľa národnej legislatívy ako osobitné územia ochrany. Tieto územia spolu s chránenými vtáčími územiami tvoria sústavu NATURA 2000 . Podľa vzájomných politických dohôd sú asociované krajiny, teda aj Slovensko, povinné predložiť navrh území sústavy NATURA 2000 najneskôr k dátumu vstupu do Európskej únie.

Cieľom, zmyslom a poslaním sústavy NATURA 2000 je ochrana reprezentatívnej sústavy území, na ktorých by mali druhy a biotopy významné z európskeho pohľadu trvale zabezpečenú existenciu. Zachovanie biologickej rozmanitosti ako prírodného dedičstva štátov európskeho spoločenstva je nosnou myšlienkou krajín európskeho spoločenstva v oblasti ochrany prírody. Prostriedkom pre dosiahnutie tohto cieľa je dostatočná legislatívna ochrana území zaradených do sústavy, ich vhodný menežment podľa vypracovaného programu starostlivosti, monitoring a spolupráci všetkých zainteresovaných subjektov.

Natura 2000 v NAPANT-e

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ustanovilo Výnosom MŽP Slovenskej republiky č. 3/2004 – 5.1 zo 14. júla 2004 národný zoznam území európskeho významu. Na území Národného parku Nízke Tatry bolo predmetným výnosom ustanovených 22 území európskeho významu o celkovej výmere 90 766,31 ha.

V r. 2017, na základe Opatrenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu,  bol národný zoznam území európskeho významu na území Národného parku Nízke Tatry doplnený o ďalších 8 území.

Viac informácií o jednotlivých územiach nájdete v brožúre: Národný park Nízke tatry – prírodné hodnoty, história a súčasný stav ochrany územia na stranách 92 – 111 a v priloženej tabuľke.

    Názov a kód územia     Info brožúra     Názov a kód územia    Info brožúra
  Alúvium Hrona   SKUEV0303  Kráľovohoľské Tatry  SKUEV0310 stiahnuť
 Alúvium Hrona doplnok    SKUEV1303  Kráľovohoľské Tatry doplnok  SKUEV1310
 Baranovo    SKUEV0299  stiahnuť Mackov bok  SKUEV0149 stiahnuť
 Brezinky     SKUEV0297 Mackov bok doplnok  SKUEV1149 stiahnuť
 Brezinky doplnok SKUEV1297  Pohorelské vrchovisko  SKUEV0151
 Brvnište  SKUEV0298  Príboj  SKUEV0062 stiahnuť
 Červený grúň  SKUEV0150  Salatín SKUEV0197 stiahnuť
 Demänovská slatina SKUEV0061 stiahnuť  Salatín doplnok SKUEV1197
 Ďumbierske Tatry    SKUEV0302 stiahnuť  Skribňovo SKUEV0300
 Ďumbierske Tatry doplnok   SKUEV1302  Sliačske travertíny SKUEV0152
 Horné lazy    SKUEV0153  Sliačske travertíny doplnok  SKUEV1152
 Chraste    SKUEV0060  Suchá dolina   SKUEV0154
 Jelšie   SKUEV0059 stiahnuť  Tlstá    SKUEV0058
 Jelšie doplnok  SKUEV1059  Turková    SKUEV0296
  Kopec  SKUEV0301 stiahnuť  Zvolen   SKUEV 0198 stiahnuť

Návrh chránených vtáčích území bol schválený Vládou SR uznesením č. 636 zo dňa 9. júla 2003 a bol publikovaný vo Vestníku MŽP SR č. XI, čiastka 4. Na území Národného parku Nízke Tatry a jeho ochrannom pásme boli navrhnuté 2 chránené vtáčie územia pre 30 druhov vtákov eur. významu.

Chránené vtáčie územie Nízke Tatry (SKCHVU018) bolo vyhlásené Vyhláškou MŽP SR č. 189 / 2010 zo dňa 16.4 2010 a má rozlohu 96 951 ha.

Chránené vtáčie územie Veľká Fatra  (SKCHVU033) bolo vyhlásené Vyhláškou MŽP SR č. 194 / 2010 zo dňa 16.4 2010 a má rozlohu 60 480 ha, do ochranného pásma NAPANT zasahuje cca 4400 ha.

NATURA 2000 na stránkach ŠOP SR