O rastlinstvo Nízkych Tatier mali ľudia záujem iste už oddávna. Spočiatku ich motivovali existenčné potreby súvisiace s hľadaním obživy, neskôr prerástli do zámerného vyhľadávania určitých druhov využiteľných v ľudovom liečiteľstve. Predpokladáme, že spoznávanie rastlín súviselo aj s prácou ľudí na horských kosienkoch a pastvinách, počas cesty do práce v lesoch a početných baniach. Písomne dokladované správy o rastlinstve Nízkych Tatier sa zachovali až od 19. storočia. Zväčša to boli znalosti učiteľov vyšších škôl o flóre blízkeho okolia ich pôsobiska (napr. Banskej Bystrice), alebo poznámky z ciest prvých botanikov po vtedajšom Hornom Uhorsku, keď prechádzali aj územím Zvolenskej a Liptovskej župy. Na konci 19. a začiatkom 20. storočia už botanici podnikali zámerné cesty na vybrané známe lokality, ako napr. Ďumbier, Kráľovu hoľu, do Demänovskej doliny, okolia kúpeľov Korytnica. S pribúdajúcim časom a rozširovaním počtu botanikov sa dopĺňali a stále ešte doplňujú poznatky o rastlinstve Nízkych Tatier.

Na území NP Nízke Tatry je v súčasnosti overený výskyt 197 taxónov chránených rastlín, pričom 161 z nich patrí medzi cievnaté rastliny, 7 medzi machorasty, 9 medzi lišajníky a 20 medzi huby. Výskyt druhov  borovica limbová (Pinus cembra), hlaváčik jarný (Adonis vernalis), jasenec biely (Dictamnus albus) a kavyľ pôvabný (Stipa pulcherina) je však druhotný, boli vysadené.

graf č. 1: prehľad výskytu taxónov

V Červenom zozname papraďorastov a semenných rastlín Slovenska je uvedených 240 taxónov, ktoré rastú v NP Nízke Tatry. Spomedzi nich sú 3 zaradené do kategórie kriticky ohrozené (kategória CR podľa IUCN), 15  medzi ohrozené (kategória EN), 26  medzi zraniteľné (kategória VU), 104 (vrátane nepôvodných  hlaváčika jarného, kavyľa pôvabného a jasenca bieleho) medzi takmer ohrozené (kategória NT), 92 (vrátane vysadenej limby) medzi málo dotknuté (kategóira LC) a o 2 druhoch sú nedostatočné informácie pre jeho zaradenie do predošlých kategórií (kategória DD).

Na území NP Nízke Tatry rastie 13 druhov rastlín európskeho významu, spomedzi ktorých 8 patrí medzi vyššie rastliny a 5 medzi machorasty.

graf č. 2: prehľad taxónov podľa kategórií ohrozenosti IUCN

 

viac v článku Rastlinné spoločenstvá Nízkych Tatier