Problematike zoológie sa v národnom parku Nízke Tatry aktuálne venujú dvaja zamestnanci. Jeden na južnej strane Nízkych Tatier, v pôsobnosti okresov Banská Bystrica a Brezno, druhý na severnej strane Nízkych Tatier v  časti okresov Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Poprad spadajúcich do územnej pôsobnosti Správy NAPANT.  K pracovnej náplni zoológov patrí najmä:

  • vypracovávanie odborných podkladov pre rozhodovanie orgánov ochrany prírody
  • zabezpečovanie, v územnej pôsobnosti národného parku, výskumu a monitoringu stavu populácií živočíchov s dôrazom  na chránené a ohrozené druhy
  •  zaznamenávanie zistených údajov v príslušných databázach
  • vypracovávanie programov starostlivosti o vybrané druhy chránených živočíchov a ich následná realizácia
  • účasť na komisionálnych šetreniach škôd spôsobených chránenými živočíchmi
  • prevádzka praktickej starostlivosti o chránené živočíchy – menežmentové aktivity na zlepšenie ich životného prostredia (stráženie hniezd dravcov, stavba zábran a prenos obojživelníkov, vyvesovanie búdok pre sovy a pod.).
  • starostlivosť o zranené jedince živočíchov, buď v priestoroch chovnej stanice v Banskej Bystrici, resp. rehabilitačnej stanici v Liptovskom Hrádku, alebo zabezpečenie ich prevozu do inej zmluvnej chovnej stanice, alebo Národnej ZOO Bojnice.