Najzachovalejšie časti prírodných ekosystémov na území Národného parku sú vyhlásené za maloplošné chránené územia (ďalej MCHÚ) rôznych kategórií. Ich vyhlásením za MCHÚ je týmto lokalitám, vzhľadom na jestvujúcu legislatívu v štátnej ochrane prírody, poskytnutá najväčšia právna ochrana. Aj ďalšie územia s ekologicky stabilnými biotopmi sú po podrobných inventarizačných výskumoch pripravené na vyhlásenie za MCHÚ.
Územie maloplošných chránených území je v teréne vyznačené štandardným normovaným značením, ktoré vychádza z §52 zákona č.543/2002 Z.z. v znení §19 vykonávacej vyhlášky MŽP SR č.24/2003 k tomuto zákonu . Na označenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem sa používajú tabule so štátnym znakom Slovenskej republiky a s nápisom s uvedením príslušného chráneného územia, chráneného stromu a ich ochranného pásma. Ak ide o chránenú krajinnú oblasť alebo o národný park a jeho ochranné pásmo, uvedie sa ich celý názov. Tabule sa umiestňujú na priesečníku hranice chráneného územia s pozemnou komunikáciou, ako aj chodníkmi, najmä náučnými a turistickými chodníkmi.

 

Prehľad vyhlásených MCHÚ. (Stav k 1.1.2017)


Kategória – Názov
Rok vyhlásenie – rozloha (ha) Okres
NPR Demänovská dolina 1973 – 836,88 L. Mikuláš
NPR Ďumbier 1973 – 2043,76 L. Mikuláš
NPR Hnilecká jelšina 1988 – 14,51 Brezno, Rožňava, Poprad
NPR Jánska dolina 1933 – 1694,52 L. Mikuláš
NPR Ohnište 1973 – 852,26 L. Mikuláš
NPR Pod Latiborskou hoľou 1964 – 161,2342 (akt.2007) Brezno
NPR Príboj 1895 – 10,0264 B. Bystrica
NPR Salatín 1982 – 1192,99 Ružomberok, L. Mikuláš
NPR Skalka 1997 – 2659,81 Brezno
NPR Turková 1965 – 107 (OP 30,95) L. Mikuláš
x x x
PR Baranovo 1993 – 15,83 B. Bystrica
PR Barania hlava 2006 – 13,405 B. Bystrica
PR Breznianska skalka 1981 – 11,85 Brezno
PR Horné lazy 1981 – 34,29 Brezno
PR Jelšie 1973 – 26,10 L. Mikuláš
PR Kozí chrbát 1993 – 37,43 Ružomberok
PR Mackov bok 1976 – 3,75 B. Bystrica
PR Mačková 1993 – 42,23 B. Bystrica
PR Martalúzka 1999 – 154,82 Brezno
PR Meandre Hrona 1980 – 103,8167 Brezno
PR Sliačske travertíny 1983 – 7,0162 Ružomberok
PR Štrosy 1999 – 94,79 B. Bystrica, Ružomberok
PR  Pohorelské  vrchovisko 1979 – 26,6166 Brezno
x x x
NPP Brankovský vodopád 1980 – 27,71 Ružomberok
NPP Bystrianska jaskyňa * 1972 – 0 (OP 93,71) Brezno
NPP Demänovské jaskyne * 1972 – 0 (OP 680,17) L. Mikuláš
NPP Stanišovská jaskyňa * 1972 – 0 (OP 219,23) L. Mikuláš
NPP Vrbické pleso 1975 – 0,73 (OP 24,71) L. Mikuláš
x x x
PP Ľupčiansky skalný hríb 1979 – 2,13 B. Bystrica
PP Mašiansky balvan 1965 – 0,056 (OP1,28) L. Mikuláš
PP Meandre Lúžňanky 1988 – 1,7426 Ružomberok
PP Moštenické travertíny 1981 – 1,7054 B. Bystrica
PP Strž – zrušené 1974 – 0,28 Ružomberok
PP Žiar – zrušené 1975 – 2,00 (OP 1,00) Ružomberok
x x x
CHA Bodický rybník 1952,1983 – 18,5703 L. Mikuláš
CHA Brezinky 2007 – 8,691 Brezno
CHA Brvnište 2006 – 74,7709 B. Bystrica
CHA Demänovská slatina 2012 – 1,6664 (OP 5,4359) L. Mikuláš
CHA Jakub 1999 – 12,7043 B. Bystrica
CHA Kopec 2008 – 3,764 B. Bystrica
CHA Revúca 2002 – 3,9055** Ružomberok
CHA Suchá dolina 2008 – 3,115 Brezno

* starostlivosť o tieto NPP je v kompetencii Správy slovenských jaskýň
** príslušná časť rozlohy na území OP NAPANT


Všetky uvedené informácie pochádzajú z rezervačných kníh maloplošných chránených území, ktoré sú uložené na Správe NP Nízke Tatry v Banskej Bystrici.

Uložiť