Názov : JAKUB

Poloha : k.ú. Kostiviarska, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu : lúka, les

Rok vyhlásenia : 1983

Výmera : 12,7043 hektárov

Kateg. ochrany : chránený areál

Výnimočnosť : významná lokalita xerotermofytnej flóry

 

JAKUB

    •  je chránený areál neďaleko Banskej Bystrice, v k.ú. Kostiviarska, v ochrannom pásme NP Nízke Tatry. Leží nad železničnou traťou B. Bystrica – Harmanec, v miestnej časti Jakub. Celková výmera územia je 12,7043 ha.

Po geologickej stránke je územie budované mohutným karbonátovým súvrstvím – titón, neokóm križnanského príkrovu. Súvrstvie je budované v spodnej časti lavicovitými, sivými až tmavosivými slienitými vápencami, s lokálnymi polohami slieňov a slienitých bridlíc, vo vrchnej časti súvrstvia dominujú slienité bridlice a slieňovce s polohami vápnitých pieskovcov a jemnozrnných vápencov.

Podľa geomorfologického regionálneho členenia (Mazúr, Lukniš, 1980) leží chránené územie v provincii Západné Karpaty, na severnom okraji oblasti Slovenské stredohorie v celku Zvolenská kotlina a v podcelku Bystrické podolie.

Podľa Atlasu SSR (Kolektív 1980) sú pre chránené územie typické rendziny a rendziny hnedé na zvetralinách karbonátových hornín s bohatým obsahom skeletu. Charakteristickým je malá mocnosť humusového horizontu.

Územím nepreteká žiaden povrchový tok. Klimaticky patrí chránený areál do mierne teplej, veľmi vlhkej vrchovinovej klimatickej oblasti s priemernou januárovou teplotou -5 až -6,5 °C a priemernou júlovou teplotou 18 – 19 °C s maximálnym trvaním snehovej pokrývky do 50 dní. Priemerný ročný zrážkový úhrn sa pohybuje od 900- 1100 mm.

Je tu významná lokalita xerotermofytnej flóry na území Národného parku Nízke Tatry s výskytom väčšieho počtu druhov z čeľade vstavačovité. Okrajový výskyt v NAPANT tu dosahujú napr. kamienka modropurpurová (Lithospermum purpurocaeruleum), hviezdnatec čemericový (Hacquetia epipactis), vstavač purpurový (Orchis purpurea). Niekoľko druhov – hlaváčik jarný (Adonis vernalis), pečeňovník trojlaločný (Hepatica nobilis) a iné, je tu nepôvodných.

Zo zoologického pohľadu je územie začlenené do provincie Karpaty, do oblasti západné Karpaty, vnútorného obvodu nízkotatranského centrálneho okrsku. Významným sa ukazuje najmä výskyt viacerých druhov hmyzu – chrobákov a motýľov.

Územím neprechádza žiaden turistický chodník.