Dve významné jubileá Národného parku Nízke Tatry

Dve významné jubileá Národného parku Nízke Tatry

Kto sme:
Národný park Nízke Tatry (NAPANT) je najrozľahlejším veľkoplošným chráneným územím na Slovensku. Jeho majestátne hory a zachovalá príroda robia z Nízkych Tatier jedno z najkrajších pohorí u nás. Toto územie oplýva bohatstvom prírodných hodnôt, fascinujúcimi geologickými a krajinnými fenoménmi, rozmanitou flórou, faunou a fungou, ale je aj domovom ľudí s pozoruhodnou históriou a pôvodnou ľudovou kultúrou Horehronia a Liptova. Masív Nízkych Tatier sa rozprestiera v strede Slovenska medzi údoliami riek Váh a Hron. Je rozdelený na dva geologicky odlišné celky: Ďumbierske Nízke Tatry na západe, tvorené kryštalinikom a jeho sedimentárnym obalom so subtatranskými príkrovmi a Kráľovohoľské Nízke Tatry na východe, budované prevažne vyvretými a premenenými horninami veporského pásma Západných Karpát, kde pramenia štyri naše navýznačnejšie rieky Čierny Váh, Hron, Hnilec a Hornád.
Biodiverzita Nízkych Tatier je pôsobivá. Členitý reliéf a rôznorodé biotopy vytvárajú príležitosť pre existenciu rôznych druhov živočíchov. V priebehu vekov tu našli svoje útočisko takmer všetky západokarpatské horské a vysokohorské druhy, z ktorých viaceré sú endemické a reliktné. Príkladom takýchto druhov z ríše rastlín sú večernica slovenská (Hesperis slovaca) a mach (Ochyraea tatrensis), Nízke Tatry sú jediným miestom ich výskytu celosvetovo. Prvonálezy úplne nových druhov pre vedu tu nie sú zriedkavé, veď v 30. rokoch 20. storočia tu bola objavená huba tatrea ďumbierska (Tatraea dumbirensis) v masíve Ďumbiera. V Národnom parku Nízke Tatry sa odhaduje výskyt cca 1600 druhov vyšších rastlín a 1237 vyšších húb. Medzi chránené druhy z ríše rastlín a húb patrí 197 druhov, z toho 161 cievnatých rastlín, 7 machorastov, 9 lišajníkov a 20 druhov húb. Zo živočíšnej ríše tu bolo zaznamenaných niekoľko druhov bezstavovcov, 11 druhov rýb, 2 druhy kruhoústic, 5 druhov plazov, 102 druhov hniezdiacich vtákov a 14 druhov cicavcov a naša najväčšia šelma, medveď hnedý (Ursus arctos) kraľuje medzi nimi. Štylizovanou podobou medveďa a znakom plesnivca alpínskeho (Leontopodium alpinum) sa Národný park Nízke Tatry prezentuje verejnosti vo svojom znaku už 46 rokov.
Čo oslavujeme: 46 rokov existencie – Národný park Nízke Tatry bol zriadený v roku 1978, Nariadením vlády SSR č.119/78 Zb. a je po formálnej stránke druhý najväčší NP na Slovensku, no keď prirátame k samotnej výmere vlastného územia (728 km2) jeho rozsiahle ochranné pásmo (1101 km2), zistíme, že je to rozlohou 1830 km2 najväčšie veľkoplošné chránené územie na Slovensku. Národný park Nízke Tatry je lokalizovaný na území Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja. Tento národný park od roku 2022 nadobudol právnu subjektivitu, hoci Správa NAPANT existuje už od 14. júna 1979 a tohto roku oslavuje svoje 45 výročie. Správa Národného parku Nízke Tatry, so sídlom v Banskej Bystrici je odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom vymedzenom území.
Čo robíme: Najdôležitejšou úlohou Správy NAPANT, ako odbornej organizácie ochrany prírody a krajiny, je starostlivosť o zachovanie vzácnych a jedinečných prírodných hodnôt v jeho pôsobnosti. Národný park Nízke Tatry má vďaka svojmu jedinečnému prírodnému a kultúrno-historickému dedičstvu potenciál stať sa vlajkovou loďou chránených území Slovenska. Naši zamestnanci majú ambíciu poskytnúť širokej verejnosti nielen informácie, ale aj zážitky prostredníctvom vhodných komunikačných prostriedkov.
Správa NAPANT je správcom lesného majetku a nelesných biotopov vo vlastníctve štátu. Obhospodaruje ich v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Okrem plnenia týchto úloh sa naši odborní zamestnanci a špecialisti zameriavajú aj na vedu, výskum, výchovu a vzdelávanie detí a mládeže. Zároveň venujú pozornosť širokej verejnosti. Veľkou výzvou pre náš kolektív je rozvoj cestovného ruchu vo vlastnom území a rozvoj spolupráce a komunikácie najmä s miestnymi obyvateľmi (vlastníkmi pozemkov) ako aj s návštevníkmi rôzneho veku.
Kde nás v súčasnosti nájdete:  Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 69, 97401 Banská Bystrica je oficiálna adresa,

reálne nás nájdete na pracoviskách, ktoré majú tieto korešpondenčné adresy:

Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici, pracovisko Slovenská Ľupča, Lichardova 129/52, 976 13 Slovenská Ľupča
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici, pracovisko Liptovský Hrádok, ul. SNP 311, 033 01 Liptovský Hrádok
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici, pracovisko Beňuš, Beňuš 453, 976 64 Beňuš

Národný park Nízke Tatry v skratke:
Rok vzniku: vyhlásený a zriadený v roku 1978 Nariadením vlády SSR č.119/78 Zb.
Rozloha: Pôvodne mal výmeru 205 085 ha vrátane ochranného pásma, nová výmera bola stanovená v roku 1997 Nariadením vlády SR č.182/97 Z. z. na 72 842 ha a jeho ochranného pásma na 110 162 ha.
Najvyšší bod: Ďumbier – 2 043 m n. m
Najnižší bod: Pri Hrone, medzi obcami Šalková a Príboj – 355 m n. m.
Ramsarská lokalita: Jaskyne Demänovskej doliny – 1 448 ha
Európska sústava chránených území Natura 2000: zahŕňa 22 území európskeho významu o celkovej výmere 90 766,31 ha a Chránené vtáčie územie Nízke Tatry s rozlohou 96 951 ha.
Pozoruhodné Naj: Systém Hipmanových jaskýň na Krakovej holi v severnej časti Nízkych Tatier – najhlbšia jaskyňa Slovenska (495 m) s dĺžkou jaskynných chodieb 7 553 m
Najvýznamnejšie jaskyne: Demänovské jaskyne, Bystrianska jaskyňa a Stanišovská jaskyňa.
Najstaršia prírodná rezervácia na Slovensku: NPR Príboj (vyhlásená v roku 1895)