Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

Predmet:

Drevná hmota vyťažená na Ochrannom obvode Slovenská Ľupča (OO Slovenská Ľupča). Podkladom k predmetu predaja sú vo vyhlásení uvedené údaje z LHE z predmetných odvozných miest (OM) na LC Brusno ako aj opis porastov z PSoL LC Brusno. Jedná sa o čerstvo vyťaženú drevnú hmotu – náhodná ťažba.