Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len „správa národného parku“) je príspevková organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá je zriadená zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Správa národného parku je odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny podľa § 65b ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom vymedzenom území. Mapa hraníc územnej pôsobnosti správy národného parku tvorí prílohu č. 1 štatútu, územná pôsobnosť správy národného parku je uvedená v prílohe č. 2.

Správa národného parku je obhospodarovateľom lesa a správcom lesného majetku vo vlastníctve štátu v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ŠTATÚT Správy Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici bol vydaný Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 17. marca 2022 č. 15/2022-1.11.1.

Štatutárnym zástupcom Správy NAPANT je Mgr. Michal Babnič .

Činnosť Správy NAPANT sa v rámci ochrany prírody a krajiny člení na tieto úseky:
a) všeobecná a osobitná územná ochrana prírody a krajiny,
b) všeobecná a osobitná druhová ochrana živočíchov a rastlín,
c) osobitná druhová ochrana nerastov a skamenelín,
d) ochrana drevín,
e) environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia,
f) monitoring a informatika,
g) dokumentácia.
Základnou úlohou Správy národného parku je priamy výkon ochrany prírody a krajiny v rámci stanovenej územnej pôsobnosti.

 

Ekovýchova Lesníctvo Projekty Strážna služba Zoológia