Zimné sčítanie vodného vtáctva 2024

Zimné sčítanie vodného vtáctva 2024

Tohtoročné sčítanie 🦆 vodného vtáctva 🦆 máme úspešne za sebou!

 

Celkovo sa sčítania zo Správy Národného parku Nízke Tatry na severe zúčastnilo 7 ľudí, prešlo sa 11 vodných tokov (cca 94km) a 2 vodné nádrže Čierny Váh a Lacková. V našich úsekoch bolo pozorovaných 6 druhov zimujúcich vodných vtákov, menovite volavka popolavá (Ardea cinerea),  kačica divá (Anas platyrhynchos),  vodnár obyčajný (Cinclus cinclus), potápač veľký (Mergus mengaser), rybárik obyčajný (Alcedo atthis) a čajka bielohlavá (Larus cachinnans).

Spestrením boli pobytové znaky bobra vodného (Castor fiber) a stopy vlka dravého (Canis lupus).

Podľa údajov, ktoré zosumarizoval koordinátor zimného sčítania 🦆 vodného vtáctva 🦆 na Slovensku Michal Baláž za celý región Liptov, bolo v januári 2024 pozorovaných 26 rôznych druhov 🦆 vodných vtákov 🦆 a celkovo 3267 jedincov. V porovnaní s predchádzajúcou dekádou bolo zaznamenaných zhruba o tisíc jedincov menej. Podľa autora je nižší počet vtákov spôsobenými viacerými faktormi:

  • v predchádzajúcich rokoch patrili veľké čajky medzi najpočetnejšie druhy, tento rok ich bolo napočítaných len 79,
  • nižší počet bol aj bežne vyskytujúcich sa kačíc divých, čo autor odôvodňuje prudkou zmenou počasia počas sčítania
  • čiastočne zamrznuté vodné plochy a rýchly tok Váhu spôsobený vypúšťaním vody po predchádzajúcich výdatných dažďoch prinútil viaceré druhy migrovať na vhodnejšie miesta,
  • málo bolo aj labutí, tento rok bolo spočítaných 21 jedincov, čo je tretina z predchádzajúcich rokov.

Na druhej strane viac ako priemerne bolo v tomto roku sčítaných potápačov veľkých (172 jedincov) a rybárikov. Rybáriky s počtom 22 jedincov takmer prekonali rekord spred 18 rokov, kedy ich bolo napočítaných len o 1 viac. Vo vysokých počtoch v porovnaní s predchádzajúcimi desaťročiami sa držia aj kačice hvizdárky a kačice chripľavky.

Zaujímavosťou tohtoročného sčítania je, že nám do zoznamu pozorovaných zimujúcich 🦆 vodných vtákov 🦆 pribudli dva nové druhy. Na Váhu v Liptovskom Mikuláši bola pozorovaná kačička obojková (Aix sponsa) a na VN Liptovská Mara potáplica veľká (Gavia immer).

Kačička obojková pochádza zo Severnej Ameriky a už od 17. stor. sa chová ako druh okrasnej vodnej hydiny pre nádherné sfarbenie samčeka. Na Slovensku sa v posledných rokoch zvyšuje počet pozorovaní. Popri jedincoch uniknutých zo zajatia sa postupne bude zvyšovať aj počet jedincov, ktoré sa vyliahli vo voľnej prírode.

V prípade potáplice veľkej ide len o piaty zdokumentovaný výskyt tohto druhu na Slovensku od roku 2000 a s veľkou pravdepodobnosťou prvý na Liptove.

 

Už teraz sa tešíme na budúci ročník!

 

(Foto: Jožko Janoviak a Zuzana Husáriková)