Názov: TURKOVÁ

Poloha: k.ú. Východná, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu: zmiešané lesy na vápencovodolomitickom podloží

Rok vyhlásenia: 1965

Výmera: 107 hektárov (ochranné pásmo 30,95 ha)

Kateg. ochrany: Národná prírodná rezervácia

Výnimočnosť: zmiešané porasty na extrémnych stanovištiach

pozri na Atlase
TURKOVÁ

       je najmä z lesníckeho hľadiska veľmi cenná rezervácia. Leží v doline Čierneho Váhu na pravej strane toku v severovýchodnej časti Nízkych Tatier. Výmera : 107 ha, ochranné pásmo 30,95 ha. Ochranné pásmo NAPANT. Katastrálne územie Východná. Výškové rozpätie : 800 – 1000 m n.m.

Predmetom ochrany sú zmiešané lesy na vápencovodolomitickom podloží. Rezervácia leží medzi dolnou a hornou nádržou prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh na južne orientovanom svahu.

V podloží prevládajú vápence a dolomity. Terén je mimoriadne členitý, s množstvom vystupujúcich balvanov a brál. Expozícia i podložie výrazne ovplyvnili zloženie aj priestorovú výstavbu spoločenstiev.

Východná časť rezervácie je dvojetážová, kde v hornej etáži dominujú ihličnany – smrek (Picea abies), borovica (Pinus sylvestris) a smrekovec (Larix decidua), jedľa (Abies alba) menej a v spodnej etáži ma prevahu buk (Fagus sylvatica) so smrekom(Picea abies), primiešanou jedľou (Abies alba) a vtrúseným javorom (Acer sp). Ráz reliéfu zaraďuje tieto stanovištiam medzi menej produkčné.

Územie je tvorené skupinami lesných typov reliktných borín na vápenci (Pinetum dealpinum) a na miernejších svahoch prechádza do trávovitých bučín na vápenci (Fagetum dealpinum). Napriek extrémnosti stanovišta dosahujú jednotlivé porasty veľmi dobrú objemovú produkciu a poukazujú tak na to, že aj zmiešané porasty na chudobnejších stanovištiach pri vhodnom drevinovom zložení môžu dosiahnuť vysoké produkciu biomasy.

Územím nevedie žiaden turistický chodník.