Názov: JELŠIE

Poloha: k.ú.Pavčina Lehota, Bodice, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu: aluviálna niva Demänovky

Rok vyhlásenia: 1973

Výmera: 26,10 hektárov

Kateg. ochrany: Prírodná rezervácia

Výnimočnosť: zachovalý komplex spoločenstiev jaseňovej jelšiny


Pozri na Atlase
JELŠIE je jedna z malých lesných rezervácií na severnej strane Nízkych Tatier. Leží na aluviálnej nive Demänovky severovýchodne od obce Pavčina Lehota. Výmera rezervácie je 26,10 ha. Rezervácia leží v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry, v katastri obce Pavčina Lehota a Bodice v nadmorskej výške cca 690-670 m n.m.

Ide o zachovalý komplex spoločenstiev jaseňovej jelšiny (Fraxineto-Alnetum) v Liptovskej kotline, ktoré boli na iných miestach Liptova už zmenené alebo vyrúbané. Porast je zložený z výmladkovej jelšiny a vtrúseného smreka s jaseňom. Je tvorený najmä jelšou lepkavou (Alnus glutinosa) a jelšou sivou (Alnus incana). Súčasťou porastu je aj bohatý podrast tvorený krušinou jelšovou (Frangula alnus), rešetliakom prečisťujúcim (Rhamnus catharticus), bršlenom európskym (Eunymus europeus) a bazou čiernou (Sambucus nigra).

Bylinnú vrstvu tvorí papradka samčia (Athyrium filix-femina), zádušník chlpatý (Glechom hirsuta), horec luskáčový (Gentiana aclepiadea), záružlie močiarne (Caltha palustris), krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum), nezábudka močiarna (Myosotis palustris).

Geomorfologicky sa jedná o alúvium Liptovskej kotliny. Klimaticky patrí do typu mierne chladnej až chladnej kotlinovej klímy s priemernou teplotou v januári -3,5 až -6 a v júli 20 – 23 °C s priemernými ročnými zrážkami 600 – 900 mm.

Územím v súčasnosti neprechádza žiaden turistický ani náučný chodník.