Názov: STRŽ

Poloha: k.ú. Liptovská Osada, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu: lom

Rok vyhlásenia: 1974

Výmera: 0,28 hektárov

Kateg. ochrany: prírodná pamiatka

Výnimočnosť: lokalita s výskytom zaujímavých skamenelín

CHRÁNENÉ ÚZEMIE BOLO ZRUŠENÉ VYHLÁŠKOU KÚ V ŽILINE č.10/2004

STRŽ je prírodná pamiatka v katastri obce Liptovská Osada, bezprostredne vedľa štátnej cesty Donovaly – Ružomberok, v ochrannom pásme národného parku. Výmera chráneného územia je 0,28 ha.

Hlavným dôvodom je ochrana lomu ako lokality s výskytom zaujímavých skamenelín.

Bezprostredné okolie tvoria strednotriasové vápence chočskej série. V strednej časti lomu sa nachádzajú šedé masívne biohermné vápence rífového typu. Ich rífová povaha je dokumentovaná krustifikačnou štruktúrou, kalovou výplňou rífových dutín a veľkým počtom dobre zachovaných zvyškov organizmov.

Územie nie je sprístupnené turistickým ani náučným chodníkom.