Názov : MOŠTENICKÉ TRAVERTÍNY
Poloha : k.ú. Moštenica, ochranné pásmo NAPANT
Charakter biotopu : lúka, čiastočne zarastená náletovými drevinami, komplex travertínov
Rok vyhlásenia : 1981
Výmera : 1,7054 hektárov
Kateg. ochrany : prírodná pamiatka
Výnimočnosť : travertínová kopa, vzácne rastliny

pozri v Mapovom prehliadači ŠOP SR

MOŠTENICKÉ TRAVERTÍNY prírodná pamiatka v katastri obce Moštenica, umiestnená severozápadne od vlastnej obce, v ochrannom pásme národného parku, cca 400 m od prameňa A.S.Jegorova. Výmera chráneného územia je 1,7054 ha.

Hlavným dôvodom je ochrana travertínového komplexu a jeho jednotlivých zložiek.

Predmetom ochrany je masívna a ešte stále aktívna travertínová terasa s viacerými vývermi vody. V širšom okolí územia vystupujú horniny kryštalinika, hlavne žuly, migmatity, ďalej obalové spodnotirasové kremence a pestré bridlice, ku križňanskému príkrovu patria triasové dolomity a vápence. Vápence a dolomity tvoria aj bezprostredné podložie mohutných travertínových komplexov holocénneho veku. V hornej časti vystupujú prirodzene na povrch šedé dolomity resp. dolomitické vápence.

Travertíny sa na tejto ploche tvorili a stále tvoria z povrchovo tečúcich vôd. Celý travertínový komplex leží v nadmorských výškach od 650 do 800 m n.m. a predstavuje mohutnú 6-stupňovú kaskádu v dĺžke asi 500 m. Najzreteľnejšia je najvrchnejšia kaskáda, na nižších sú umiestnené chaty, alebo sú zakryté vegetáciou. Mocnosť travertínov dosahuje niekde až 20 m, najčastejšie však len 3-8 m. Šírka kaskád je 15 -100 m.

Zo zaujímavých a cenných druhov sa na území vyskytuje kortúza Matthioliova (Cortusa matthioli), ľalia cibuľkonosná (Lilium bulbiferum). Zoologická zložka nebola detailne preskúmaná, v širšom zmysle ide o spoločenstvá submontánneho a montánneho stupňa.

Územie je rekreačne využívané, hoci nie je sprístupnenie turistickým ani náučným chodníkom.