Názov: OHNIŠTE

Poloha: k.ú. Liptovský Ján, Liptovská porúbka, vlastné územie NAPANT

Charakter biotopu: lesné porasty často pralesového charakteru, s pestrými a bohatými vápencovými spoločenstvami rastlín

Rok vyhlásenia: 1973

Výmera: 852,26 hektárov

Kateg. ochrany: Národná prírodná rezervácia

Výnimočnosť: atraktívne územie tvorené najmä vápencami a dolomitmi

pozri na Atlase
OHNIŠTE

    •  je morfologicky veľmi zaujímavé a atraktívne územie tvorené najmä vápencami a dolomitmi. Lesné porasty sú často pralesového charakteru, s pestrými a bohatými vápencovými spoločenstvami rastlín. Jedna z najvýznamnejších botanických a zoologických lokalít Slovenska. Výmera 852,26 ha. K. ú : Liptovský Ján, Liptovská Porúbka. Výškový rozsah územia : cca 800 – 1532 m. n. m.

Územie NPR je veľmi členité, tvorené početnými dolinkami a hrebeňmi. Najvýraznejšie sa to prejavuje v Jánskej doline, kde erózny reliéf je silne zvrásnený, a kamenitý povrch svahov prechádza do skalných stien, brál, skalných ihiel terás a veží. K najznámejším objektom tu patrí Okno a Ľadová priepasť. Vo východnej časti NPR je najatraktívnejším objektom Hradište.

Na území NPR sa horniny vápencovo – dolomitického komplexu stredného triasu zaraďujú do chočskej jednotky. Nachádzame tu sivé a tmavosivé vápence, dolomity a rohovcové vápence. V časti nad Jánskou dolinou sú časté krasové útvary.

Vplyvom reliéfu, materskej horniny, klímy, veku a ďalších faktorov sú pôdne pomery tejto NPR veľmi pestré. Nachádzame tu surové pôdy, ktoré patria k najextrémnejším, lebo sa rýchlo zahrievajú, ale aj rýchlo chladnú. Nedokážu udržať vodu a tak aj lesné porasty na týchto pôdach sú veľmi zakrpatené a riedke. Plnia dôležitú pôdoochrannú funkciu. Plošne najrozšírenejšie sú rendziny. Charakterizované sú plytkým pôdnym profilom a malým obsahom jemnozeme. Najrozšírenejším pôdnym typom sú sivé a hnedé rendziny.

Lesy NPR patria do troch vegetačných stupňov a to jedľovo- bukového, smrekovo- bukovo-jedľového a smrekového . Členitosť reliéfu i klimatické pomery spôsobujú, že tu často dochádza k inverzii vegetačných stupňov, kde teplomilnejšie druhy sa nachádzajú vyššie ako chladnomilné .

V lesoch piateho vegetačného stupňa prevláda buk (Fagus sylvatica) nad smrekom (Picea abies), javorom horským (Acer pseudoplatanus) , jedľou bielou (Abies alba ), borovicou lesnou (Pinus sylvestris) a smrekovcom opadavým (Larix decidua). Je reprezentovaný hlavne skupinou lesných typov vápencová bučina (Fagetum dealpinum) vyšší stupeň.

V lesoch šiesteho vegetačného stupňa prevláda v zmiešaných porastoch smrek obyčajný (Picea abies ). Často sa objavuje smrekovec opadavý (Larix decidua) a borovica lesná (Pinus sylvestris). Reprezentované sú skupinami lesných typov buková jedlina (Fageto – Abietinum), buková javorina (Fageto – Aceretum) , jaseňová javorina (Fraxineto – Aceretum), buková smrečina nižšieho stupňa (Fageto Piceetum nst.) a smrekovcová borina nižšieho stupňa (Pineto- Lariceetum nst).

V lesoch siedmeho vegetačného stupňa nájdeme javorové smrečiny (Acereto – Piceetum), bukové smrečiny vyššieho stupňa (Fageto – Piceetum vst.) a smrekovcové boriny vyššieho stupňa (Pineto – Lariceetum vst.)

Charakteristickou črtou chráneného územia je členitý vápencovo-dolomitický reliéf so skalnými stenami, sutinami a žľabmi. Okrem lesnatých častí je tu dostatok otvorených nelesných plôch. V tejto pestrej škále stanovíšť a biotopov rastie množstvo chránených a vzácnych druhov rastlín. Pomerne hojne sa tu vyskytuje plesnivec alpínsky (Leontopodium alpinum), ktorý je symbolickou rastlinou Národného parku Nízke Tatry a je znázornený i v jeho embléme. Častejšími rastlinami sú ešte lomikameň metlinatý (Saxifraga paniculata), bartsia alpínska (Bartsia alpina), zvonček karpatský (Campanula carpatica), jastrabník huňatý (Hieracium villosum), kurička vápencová (Minuartia langii), klinček včasný (Dianthus praecox) a na okraji rezervácie aj na lúkach rastúci žltohlav najvyšší (Trollius altissimus).

NPR Ohnište je jedna z troch rezervácií ležiacich v Jánskej doline. Ochrana tohto územia začala už v prvej polovici 20. storočia. Je veľmi cenné pestrosťou svojich prírodných pomerov i relatívne málo pozmenenou štruktúrou svojich ekosystémov.

Cez NPR prechádza niekoľko turistických chodníkov.