Názov :BODICKÝ RYBNÍK

Poloha :k.ú. Bodice, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu :lúka, brehové porasty

Rok vyhlásenia :1952, 1983

Výmera :18,5703 hektárov

Kateg. ochrany :chránený areál

Výnimočnosť :zpodhorské lúčne spoločenstvá obohatené brehovými porastami

BODICKÝ RYBNÍK je malý chránený areál v katastri obce Bodice čiastočne ohraničený tokom Demänovky, na západnej strane poľnou cestou, na juhu umelo vytvorenou hranicou a na severne zastavaným územím obce Bodice. Leží v ochrannom pásme NP Nízke Tatry, v nadmorskej výške cca 640 – 660 m n.m. Výmera územia je 18,5703 ha.

Chránené územie je vzácnou lokalitou zachovalých pôvodných slatinných spoločenstiev , ktoré sa v Liptovskej kotline zachovali len vo veľmi malej miere.

Na alúviu riečky Demänovky sú vyvinuté podhorské lúčne spoločenstvá obohatené brehovými porastami. Vo východnej časti územia bol kedysi rybník, po ktorom dostala rezervácia svoje pôvodné meno (Rybník) a ostala po ňom len zamokrená pôda.

K najcennejším druhom patrí žltohlav najvyšší (Trollius altissimus), tučnica obyčajná (Pinguicula vulgaris) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Zaujímavý je výskyt vstavačovitých vstavačovec škvrnitý (Dactylorhiza maculata). Kroviny zastupuje najmä krušina jelšová (Frangula alnus), čremcha obyčajná (Padus avium), svíb krvavý (Swida sanguinea), kalina obyčajná (Viburnum opulus), jelša lepkavá (Alnus glutinosa), jelša sivá (Alnus incana), vŕba rakytová (Salix caprea).

Územím neprechádza žiaden turistický alebo náučný chodník.