Názov : REVÚCA

Poloha : k.ú. L.Revúce, L.Osada a Ružomberok, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu : vodný tok, brehové porasty

Rok vyhlásenia : 2002

Výmera : 39,2192 hektárov, z toho NAPANT 3,9055 ha

Kateg. ochrany : chránený areál

Výnimočnosť : zachovalá podhorská riečka s močiarmi, slatinnými lúkami a brehovými porastami

REVÚCA je vodný tok a zároveň chránený areál na pomedzí Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. Chránené územie začína od ústia pravostranného prítoku Malý Hričkov pod obcou Liptovské Revúce po most pri Jazierciach blízko hospodárskeho dvora PD Ružomberok v dĺžke asi 13 km s priľahlými brehovými porastami. Prevažne je súčasťou NP Veľká Fatra, resp jeho ochranného pásma, len malou časťou zasahuje do ochranného pásma NP Nízke Tatry. Leží v k. ú. L. Revúce, L. Osada a Ružomberok. Celková výmera 39,2192 ha, z toho NAPANT 3,9055 ha. Chránené územie leží v nadmorskej výške 650 – 540 m n.m.Toto chránené územie predstavuje zachovalú podhorskú riečku s močiarmi, slatinnými lúkami a brehovými porastami, kde sa vďaka dobrým podmienkam zachoval a udržal kriticky ohrozený druh vydra riečna.

Geologická stavba územia je veľmi zložitá. V hornej časti toku ide o málo odolné neokómske horniny. Niva sa postupne zužuje, až sa vkliňuje do úzkeho pásu strednotriasových vápencov, následne sa opäť čiastočne rozširuje v páse menej odolných triasových dolomitov. Pôvodná niva riečky je zmenená ľudskou činnosťou , výstavbou cesty ap. Niva je zložená z rôzneho materiálu – štrku z vápencov a dolomitov, občas sa vyskytujú pieskovce. Zo Skalnej doliny zasahuje do nivy mocný granitový kužeľ, ktorý zatláča Revúcu pod protiľahlé úbočie. Pod Skalnou dolinou vedie menej odolnými dolomitmi. Tesne pred L.Osadou niva znova vyznieva v úzkom prelomovom úseku. Severne od L.Osady sa niva opäť na málo odolných terasách rozširuje a je lemovaná riečnymi terasami. V okolí Podsuchej riečka preráža pás odolnejších kriedových vápencov a preteká popod mocné travertínové pokryvy východného úbočia Bukoviny. V koryte nachádzame travertíny, vápence, rauwacky, štrky kryštalinika.

Geomorfologicky tečie riečka v úvalovej doline na rozhraní dvoch orografických celkov Veľkej Fatry a Nízkych Tatier, ktoré sú oddelené zníženinou vytvorenou na severojužných revúckych zlomoch eróziu Revúcej a jej prítokov. V Ružomberku ústi do Váhu ako pravostranný prítok. Z pôdnych typov sa tu vyskytujú nivné pôdy karbonátové , čiastočne rendziny a hnedé pôdy.

Klimaticky leží územie v chladnej oblasti s horským klimatickým režimom mierne chladným až chladným. Priemerná teplota vzduchu v januári je -5 °C, v júli 14 – 16 ° C. Priemerné zrážky na dolnom toku kolíšu okolo 800 mm, na hornom sa pohybujú od 900 – 1100 mm. Priemerný ročný prietok na vodomernej stanici Podsuchá je 4,95 m3.s-1. Maximálne prietoky pripadajú na apríl a začiatok mája.

Fytogeograficky patrí územie do obvodu flóry vysokých Karpát na rozhraní okresov Fatra a Nízke Tatry. Vegetácia chráneného areálu je tvorená brehovými porastami a vodnými a vlhkomilnými rastlinami mokrých lúk. Brehová vegetácia je tvorená najmä jelšou sivou (Alnus incana), jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior), lieskou obyčajnou (Corylus avellana), čremchou obyčajnou (Padus avium), a viacerými druhmi vŕb. V strednej a spodnej časti chráneného územia boli zahrnuté aj močiarne spoločenstvá a slatinno – rašelinné lúky s mozaikovitým spoločenstvom ostríc. Z cenných druhov sa tu vyskytuje vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), páperník úzkolistý (Eriophorum anangustifolium ), prvosienka pomúčená (Primula farinosa), kruštík močiarny (Epipactis palustris) a viaceré ďalšie druhy.

Z hľadiska zoologického má dominantné postavenie pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) na hornom a strednom toku, pstruh dúhový (Oncorynchus mikiss) je sprievodným druhom. V strednom a dolnom toku je dobré zarybnenie lipňom (Thymallus thymmalus). Z obojživelníkov bola zaregistrovaná kunka žltobruchá (Bombina variegata), skokan hnedý (Rana temporaria), z plazov tu môžeme nájsť jaštericu živorodú (Lacerta viviparia), jaštericu obyčajnú (Lacerta agilis), z vtákov trasochvosta horského (Motacilla cinerea), vodnára obyčajného (Cinklus cinklus), oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes), rybárik riečny (Alcedo atthis) a iné. Mimoriadne cenný je výskyt kriticky ohrozenej vydry riečnej (Lutra lutra).

Cez chránené územie nevedie žiaden turistický ani náučný chodník.