Názov: ĎUMBIER

Poloha: závery dolín Bystrá, Ludrová, Štiavnica na severnej strane Ďumbiera, vlastné územie NAPANT

Charakter biotopu: sústava žulových vrcholov, alpínskych lúk, kosodreviny a horských ihličnatých lesov

Rok vyhlásenia: 1973

Výmera: 2043,76 hektárov

Kateg. ochrany: Národná prírodná rezervácia

Výnimočnosť: ochrana ľadovcového reliéfu, pôvodných horských lesov a alpínskych lúk a vzácnych druhov rastlín a živočíchov

pozri na Atlase
ĎUMBIER

    •  je najvyšší vrchol Nízkych Tatier a zároveň názov rovnomennej NPR. Výmera 2043,76 ha. K. ú. Liptovský Ján. Celá NPR leží vo vlastnom území NAPANT. Je ohraničená vrcholmi Krúpovej hole (1927 m n.m.), Prašivej (1667 m n.m.), Tanečnice (1681m n.m.) a Krakovej hole (1751 m n.m.), závermi dolín Bystrá, Ludrová a Štiavnica, Rovnej hole (1723 m n.m.), Králičky (1807 m n.m.) a Ďumbiera (2043 m n.m) . Je jedným z najstarších chránených území v SR. Už v roku 1933 bola vyhlásená ako súčasť chráneného územia Svätojánska dolina.

Geologicky je územie budované dioritom, granodioritom a kryštalickými bridlicami tzv. Ďumbierskeho typu. Menšia časť územia je budovaná guttensteinskými vápencami a dolomitmi. Môžeme tu nájsť rôzne krasové javy, ako napríklad mohutné bralá, previsy a skalné lavice, škrapy a podobne. V podzemí toho nájdeme oveľa viac. Sú tu viaceré jaskynné systémy a priepaste.

Veľký výškový rozsah územia od cca 1100 do 2043 m. n. m. ovplyvnil aj pôdne pomery. V oblasti hornej hranice lesa nachádzame hnedé lesné pôdy s rôznym stupňom podzolizácie, ďalej podzoly a v menšej miere rankrové pôdy.

V NPR sa vyskytuje niekoľko vegetačných pásiem. Najnižšie je to montánne pásmo tvorené najmä lesnými spoločenstvami bukových jedlín (Fageto – Abietum), jedľových bučín so smrekom (Fagetum abietino- piceosum), javorových smrečín (Acereto -Piceetum), a jarabinových smrečín (Sorbeto – Piceetum). Horná hranica lesa dosahuje cca 1500 m. n. m.

Ďalej je to subalpínske pásmo tvorené súvislými porastami kosodreviny (Mughetum) vystupujúcimi až do cca 1800 m. n. m., alpínske pásmo tvorené alpínskymi lúkami a hoľami a niválne tvorené prevažne skalnými útvarmi najvyšších bodov NPR. Celkove v nižšom pásme prevláda smrek (Picea abies) s prímesou jedle (Abies alba), javora horského (Acer pseudoplatanus) a jarabiny (Sorbus sp.), na vápencoch borovica (Pinus sylvestris) a smrekovec (Larix decidua), ktorých podiel však nepresahuje 10 %. Vo vyššom pásme prevláda kosodrevina (Pinus mugo) .

Územie rezervácie zahŕňa geologicky i morfologicky veľmi pestré územie od montánneho pásma až po najvyšší bod Nízkych Tatier na vrchole Ďumbiera (2043 m). Kým pre vápencovo-dolomitickú oblasť Krakovej hole (1751 m) sú typické vysokohorské vápnomilné druhy dryádka osemlupienková (Dryas octopetala), ostrica pevná (Carex firma), lomikameň sivý (Saxifraga caesia), vŕba alpínska (Salix alpina), pre ľadovcami tvarované severné steny Ďumbiera (2043 m n.m.), Štiavnice (2025 m n.m.) a ich úpätia zase vysokohorské druhy žulového podložia rozchodník alpínsky (Sedum alpestre), lomikameň machovitý (Saxifraga bryoides), veronika alpínska (Veronica alpina), starček abrotanolistý karpatský (Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus), vŕba tupolistá (Salix retusa). Masív Ďumbiera je význačný miestom jediného výskytu paprade kučeravec čiarkovitý (Cryptogramma crispa) na Slovensku.

NPR oplýva nielen bohatstvom rastlinných druhov, ale aj živočíchov. Je to predovšetkým jelenia zver, vtáctvo, hlavne spevavce ale aj obojživelníky. Vyskytujú sa tu orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes), krivonos obyčajný (Loxia curvirostra), ďateľ trojprstý (Picoides trydactylus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), drozd kolohrivý (Turdus torquatus) , ale aj svišť vrchovský (Marmota marmota), kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx) alebo vlk obyčajný (Canis lupus).

Územie tvorené závermi dolín Štiavnica, Ludárka a Bystrá, ktoré vyúsťujú do ľadovcového kotla a spolu s masívom Ďumbiera vytvárajú alpskú krajinnú scenériu. Sú tu zachytené lesné ekosystémy 6-8 vegetačného stupňa a to tak na kryštaliniku ako aj na vápencovo-dolomitickom podloží. Krajinársky hodnotné útvary, zachovalosť lesných ekosystémov , bohatstvo flóry i fauny zaraďujú NPR k najcennejším územiam NP Nízke Tatry.

Cez NPR prechádza niekoľko turistických chodníkov.