Názov : SUCHÁ DOLINA

Poloha : k.ú. Valaská, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu : suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží

Rok vyhlásenia : 2008

Výmera: 3,115 ha

Kateg. ochrany : Chránený areál

Výnimočnosť : xerotermný biotop s výskytom viacerých chránených a vzácnych druhov rastlín: hmyzovník muchovitý (Ophrys insectifera), vstavač trojzubý (Orchis tridentata), päťprstnica obyčajná  (Gymnadenia conopsea), škarda odhryznutá (Crepis praemorsa)

 

SUCHÁ DOLINA

       – Chránené územie sa rozprestiera v katastrálnom území obce Valaská. Nachádza sa medzi obcami Bystrá a Valaská. Územie je lokalizované severne od kóty Prostredný vrch (720 m n. m.). Podložie CHA Suchá dolina budované vápencami, dolomitmi a rohovcovými vápencami.

V území je zastúpená mozaika lúčnych, pasienkových a krovitých spoločenstiev. Je tu evidovaný biotop európskeho významu Tr1 – Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (kód 6210*). Vzhľadom na skutočnosť, že v biotope sa hojne vyskytujú druhy čeľade vstavačovitých (Orchidaceae) ide o prioritný biotop európskeho významu. V bylinnej etáži je zaznamenaný výskyt charakteristických druhov pre xerotermné lokality, ale aj typické lúčne a pasienkové druhy. Z bežných druhov sa vyskytuje napr. šalvia lúčna (Salvia pratensis), marinka psia (Asperula cynanchica), ľanolistník prostredný (Thesium linophyllon), prvosienka jarná (Primula veris), čermeľ hájny (Melampyrum nemorosum), stoklas vzpriamený (Bromus erectus), chrastavec Kitaibelov (Knautia kitaibelii), horčinka chochlatá (Polygala comosa), h. väčšia (P. major), dúška vajcovitá (Thymus pulegioides), hrdobarka obyčajná (Teucrium chamaedrys), ďatelina alpská (Trifolium alpestre), pichliač (Cirsium sp.), jahoda drúzgavicová (Fragaria moschata), kozobrada východná (Tragopogon orientalis), klinček kartuziánsky (Dianthus carthusianorum), trojštet žltkastý (Trisetum flavescens), vika vtáčia (Vicia cracca), dušovka alpínska (Acinos alpinus), štrkáč menší (Rhinanthus minor), čiernohlávok zastrihovaný (Prunella laciniata), jagavka konáristá (Anthericum ramosum), guľôčka bodkovaná (Globularia punctata), prasatnica škvrnitá (Trommsdorfia maculata), hrebienka obyčajná (Cynosurus cristatus).

Z chránených druhov rastlín sa v tomto území vyskytuje hmyzovník obyčajný (Ophrys insectifera), koralica lesná (Corallorhiza trifida), ľalia cibuľkonosná (Lilium bulbiferum), päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea), prilbovka biela (Cephalanthera damasonium), vemenníček zelený (Coeloglossum viride), vstavač obyčajný (Orchis morio), vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač trojzubý (Orchis tridentata) a vstavačovec bazový (Dactylorhiza sambucina). K vzácnejším druhom rastúcim v území patria konvalinka voňavá (Convallaria majalis), ľalia zlatohlavá (Lilium martagon), orlíček obyčajný (Aquilegia vulgaris) a škarda odhryznutá (Crepis praemorsa).

Vzhľadom na malú rozlohu a charakter územia nemá táto lokalita zásadný význam z pohľadu výskytu vtákov a cicavcov. Z plazov bol zaznamenaný výskyt typických druhov podobných biotopov – jašterica bystrá (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca) a slepúch lámavý (Anguis fragilis).

Územím chráenného areálu neprechádza žiaden turisticky chodník.