Názov: ŽIAR

Poloha: k.ú. Liptovská Osada, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu: les

Rok vyhlásenia: 1974

Výmera: 2,00 hektáre (OP 1,00 ha)

Kateg. ochrany: prírodná pamiatka

Výnimočnosť  skalné útvary

CHRÁNENÉ ÚZEMIE BOLO ZRUŠENÉ VYHLÁŠKOU KÚ V ŽILINE č.10/2004

ŽIAR je prírodná pamiatka v katastri obce Liptovská Osada, bezprostredne nad intravilánom obce, nad cestou vedúcou do Liptovskej Lúžnej, v ochrannom pásme národného parku. Výmera chráneného územia je 2,00 ha a jeho ochranného pásma 1,00 ha.

Predmetom ochrany sú skalné útvary nad obcou. Územie je tvorené vápencom a dolomitom, pôdy sú plytké, piesčité, v dolnej časti tvorené skalnými blokmi a zosuvmi. Chránené územie leží na lesnom pôdnom fonde. Podrobnejší botanický, ani zoologický prieskum vykonaný nebol.

Územie bolo vyhlásené za chránené z iniciatívy miestnych občanov, ktorý aj takto vyjadrili svoj vzťah k prírode.

Územie nie je sprístupnenie turistickým ani náučným chodníkom, hoci je využívané na vzdelávacie účely.