Názov: PRÍBOJ

Poloha: k.ú. Banská Bystrica – Šalková, Slovenská Ľupča, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu: zachovalý, prirodzený a súvislý porast duba zimného s prímesou iných drevín

Rok vyhlásenia: 1895

Výmera: 10,96 hektárov

Kateg. ochrany: Národná prírodná rezervácia

Výnimočnosť: najstaršia prírodná rezervácia v Nízkych Tatrách

 


pozri na Atlase

PRÍBOJ

    •  je najstaršia prírodná rezervácia v Nízkych Tatrách. Ochrana duba zimného na severnej hranici rozšírenia v údolí rieky Hron. Výmera : 10,96 ha. K. ú. B. Bystrica – Šalková a Slovenská Lupča. Výškové rozpätie 350 – 490 m. n. m . Ochranné pásmo NAPANT.

Po geologickej stránke je rezervácia budovaná melafýrovou sériou. S výnimkou juhozápadnej časti je podložie tvorené bázickými vulkanickými horninami a to melafýrom, melafýrovým mandľovcom a melafýrovým tufom. Okrem toho nájdeme v rezervácii aj pestré bridlice, pieskovce a arkózy.

Pôdy možno zaradiť k hnedým lesným pôdam, mierne hlbokým, až plytkým, čerstvo vlhkým , stredne humóznym, štrkovitým.

Z chránených druhov rastlín sa tu vyskytuje drieň obyčajný (Cornus mas) , vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia), horčičník Wittmanov (Erysimum Wittmannii), zvonček okrúhlolistý (Campanula rotundifolia), vstavač bledý (Orchis pallens ) a i. Fauna je zastúpená bežne sa vyskytujúcimi druhmi ako srnec lesný (Capreolus capreolus), zajac poľný (Lepus europeus ), veverica stromová (Sciurus vulgaris), líška hrdzavá (Vulpes vulpes) ap.

Dominantnou drevinou v rezervácii je dub zimný (Quercus petraea) (cca 80 %). Okrem neho sa tu vyskytuje cer (Quercus cerris), hrab obyčajný (Carpinus betulus ), buk lesný (Fagus sylvatica ), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior ), lipa malolistá (Tilia cordata), borovica lesná (Pinus sylvestris) a agát biely (Robinia pseudoacacia). Typologicky patrí územie do skupiny lesných typov buková dúbrava (Fageto – Quercetum) , v malej miere dubová bučina (Querceto – Fagetum).

NPR Príboj je jednou z najstarších prírodných rezervácií na Slovensku a predstavuje ukážku zachovalého, prirodzeného a súvislého porastu duba zimného s prímesou iných drevín vysoko na Pohroní.

Cez rezerváciu neprechádza žiaden turistický chodník.