Názov: POHORELSKÉ VRCHOVISKO

Poloha: k.ú. Pohorelá, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu: Komplex rašelinných lúk

Rok vyhlásenia: 1979

Výmera: 26,62 hektárov

Kateg. ochrany: Prírodná rezervácia

Výnimočnosť: vzácne vrchoviskové rastlinné spoločenstvá

 

VRCHOVISKO PRI POHORELSKEJ MAŠI – pôvodne chránené nálezisko, v súčasnosti prírodná rezervácia s názvom POHORELSKÉ VRCHOVISKO ležiaca v katastri obce Pohorelá, v ochrannom pásme NP Nízke Tatry v blízkosti štátnej cesty a železnice Brezno – Červená Skala. Výmera 26,6166 ha (podľa právneho predpisu). Územie leží v nadmorskej výške okolo 700 m n.m.

Územie je geologicky veľmi pestré, je tvorené veporidmi, gemeridmi, paleogénom a neógenom. Okrem toho je lokalita charakterizovaná množstvom drobných prameňov, vysokou hladinou spodnej vody. Relatívne nízka priemerná ročná teplota vzduchu vo vegetačnom období ( 11 – 13 ° C ), priemerné ročné zrážky 730 – 900 mm.

Je pokryté komplexom rašeliniskových fytocenóz a močaristým vŕbovo-jelšovo-brezovým lesom. Zvyšky nelesných plôch sa vyznačujú heterogénnou vegetáciou v škále od vlhších štádií lúk s čertkusom lúčnym (Succisa pratensis), túžobníkom brestovým (Filipendula ulmaria) a traslicou prostrednou (Briza media) až po vrchoviskové rašelinisko s páperníkom pošvatým (Eriophorum vaginatum) a kľukvou močiarnou (Oxycoccus palustris). Na trvale zamokrených miestach sa vyskytuje v NAPANT vzácny papradník močiarny (Thelypteris palustris) a rovnako zriedkavý smldník močiarny (Peucedanum palustre).

Územím neprechádza žiaden turistický alebo náučný chodník.

Uložiť