Názov : BRVNIŠTE

Poloha : k.ú. Podkonice, Priechod, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu : lesné spoločenstvá patriace prevažne do dubovo-bukového, menej bukového a jedľovo – bukového lesného vegetačného stupňa

Rok vyhlásenia : 2007

Výmera: 74,77 ha

Kateg. ochrany : Chránený areál

Výnimočnosť : rastie tu početná a vitálna populácia cyklámenu fatranského, ktorá je izolovaná od hlavného areálu vo Veľkej Fatre a severovýchodnej časti Starohorských vrchov

BRVNIŠTE

    •  – Chránené územie sa nachádza približne 1 km severne od obce Priechod, v údolí potoka Ľupčica, po jeho oboch stranách. Pozostáva z dvoch blízko seba sa nachádzajúcich častí vzájomne oddelených štátnou cestou Priechod – Baláže a potokom Ľupčica. Z geologického hľadiska je územie tvorené najmä tmavými vápencami a dolomitmi. Na viacerých miestach vystupujú tieto horniny na povrch vo forme skalných útvarov a brál.

Územie chráneného areálu je porastené lesom. Z hľadiska lesníckej typológie prevažuje lesný typ „Prilbicová bučina na vápencoch nst“ čiastočne obsadzuje plochu aj lesný typ „Živná typická bučina“, „Kamenitá typická bučina“ a „Sutinová mesačnicová jaseňová javorina nst“.

V stromovej etáži dominuje buk lesný (Fagus sylvatica), početný je aj smrek obyčajný (Picea abies). Menej je jedle bielej (Abies alba), javora horského (Acer pseudoplatanus), jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), hrabu obyčajného (Carpinus betulus), borovice lesnej (Pinus sylvestris). Lokálne sa vyskytujú aj brest horský (Ulmus glabra), smrekovec opadavý (Larix decidua) a jarabina mukyňová (Sorbus aria).

V bylinnej etáži sa nachádzajú typické druhy bučín, napr. kopytník európsky (Asarum europaeum), zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera), brečtan popínavý (Hedera helix), šalátovka múrová (Mycelis muralis), mliečnik mandľolistý (Tithymalus amygdaloides), lipkavec marinkový (Galium odoratum). Na skalách a skeletnatých plytkých pôdach majú svoje miesto slezinník červený (Asplenium trichomanes), slezinník rutovitý (A. ruta-muraria), skalničník guľkovitý (Jovibarba hirta), luskáč lekársky (Vincetoxicum hirundinaria), drieň obyčajný (Cornus mas), pakost smradľavý (Geranium robertianum), mednička brvitá (Melica ciliata), jagavka konáristá (Anthericum ramosum), oman mečolistý (Inula ensifolia), ďatelinovec nemecký (Dorycnium germanicum), sezel sivý (Seseli osseum). Z chránených a vzácnejších druhov boli zistené poniklec (Pulsatilla sp.), kruštík širokolistý (Epipactis helleborine), kruštík drobnolistý (E. microphylla), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata). Hlavným objektom ochrany je však v tomto území exklávny výskyt chráneného endemického druhu cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense), ktorý tu rastie v pomerne hojnom množstve.

Fauna územia reprezentuje synúziu lesného spoločenstva submontánneho a montánneho pásma ovplyvňovaného spoločenstvom poľného biotopu (pasienky susediace s chráneným územím). Z chránených druhov živočíchov boli pozorované vtáky – holub plúžik (Columba oenas), žlna zelená (Picus viridis), brhlík lesný (Sitta europaea), drozd plavý (Turdus philomelos), drozd čierny (T. merula), žltochvost domový (Phoenicurus ochruros), slávik červienka (Erithacus rubecula), kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita), kolibkárik sykavý (Ph. sibilatrix), sýkorka bielolíca (Parus major), sýkorka lesklohlavá (P. palustris), penica hnedokrídla (Sylvia communis), penica čiernohlavá (S. atricapilla), glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes) a iné.

Územím chráneného areálu neprechádza žiaden turisticky chodník.