Názov: MEANDRE LÚŽŇANKY

Poloha: k.ú. Liptovská Lúžna, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu: lúka, vodný tok

Rok vyhlásenia: 1988

Výmera: 1,7426 hektárov (OP 2,00 ha)

Kateg. ochrany: prírodná pamiatka

Výnimočnosť: geologická prírodná pamiatka – časť nivy meandrujúcej Lúžňanky

pozri na Atlase
MEANDRE LÚŽŇANKY

    •  ležia v katastri obce Liptovská Lúžna, nad jej horným koncom, v ochrannom pásme národného parku. Výmera chráneného územia je 1,7426 ha.

Dôvodom ochrany je existencia meandrov ako veľmi zaujímavého prírodného úkazu.

Chránené územie zaberá časť nivy meandrujúcej Lúžňanky. Geologicky je prírodná pamiatka tvorená najmä pestrými brdlicami spodného triasu, ktoré boli čiastočne odnesené. Zo severnej a južnej strany vystupujú granitoidné horniny – autometamorfované biotitické a dvojsľudné granity a mohutné polohy kremencov.

Na strednom toku, nad obcou, vplyvom zmiernenia spádu sa vytvorila niva, na ktorej tok meandruje a jednotlivé meandre sa k sebe približujú až na vzdialenosť niekoľkých decimetrov. Územie leží v nadmorskej výške cca 880 – 900 m.

Pôda na naplaveninách je slabo vyvinutá , postupne k okrajom prechádza do hnedých lesných pôd nenasýtených . Hydrologicky patrí do povodia Váhu. Typ režimu odtoku je snehovo- dažďový s maximálnymi prietokmi v máji a minimálnymi v januári a februári. Klimaticky leží chránené územie v chladnej oblasti, s priemernou júlovou teplotou 10 – 12 ° C. Priemerné ročné zrážky sa pohybujú okolo 1000 – 1200 mm.

Územie nie je sprístupnenie turistickým ani náučným chodníkom.