Názov :HORNÉ LAZY

Poloha :k.ú.Brezno, Valaská, ochranné pásmo NAPANT.

Charakter biotopu :lesostep

Rok vyhlásenia :1981

Výmera :34,29 hektárov

Kateg. ochrany :Prírodná rezervácia

Výnimočnosť :Výskyt vzácnej teplomilnej flóry a fauny

pozri na Atlase
HORNÉ LAZY

    •  je názov prírodnej rezervácie, predtým chráneného náleziska medzi obcami Valaská a Brezno. Chránené územie leží v k.ú. Brezno, Valaská, v ochrannom pásme NP Nízke Tatry, nad štátnou cestou Banská Bystrica – Brezno. Celková výmera územia je 34,29 ha. Územie sa rozkladá v nadmorskej výške 500 – 750 m n.m. Hlavným dôvodom je ochrana lesostepi a na ňu viazaných druhov rastlín a živočíchov.

Geologická stavba územia je pomerne zložitá, ide o sériu Veľkého boku, ktorá patrí ku križnanskému príkrovu. Ďalším stavebným prvkom je bielovážska séria patriaca chočskému príkrovu, charakterizované sú anisskými vápencami a rohovcovými vápencami. Na území sa vyskytujú ostrohranné drobivé dolomity, lavicovité dolomity ako aj dolomitické brekcie.

Pôdne pomery zodpovedajú zložitej geologickej stavbe územia. Vznikli tu plytké, presýchavé, značne skeletnaté rendziny na povrchu s miestami so sutinami, povrchovými skalami až bralami.

Hydrologicky patrí územie k povodiu Hrona. Nenachádza sa tu žiaden trvalý vodný tok. Klimaticky patrí do oblasti mierne teplej. Priemerná teplota sa pohybuje okolo 6,3 ° C. Priemerné ročné zrážky sa pohybujú okolo 750 mm.

V minulosti spásané strmé južne orientované svahy sa vyznačujú xerotermnou vápnomilnou vegetáciou. V lúčnatých častiach je hojný stoklas vzpriamený (Bromus erectus) a jagavka konáristá (Anthericum ramosum), vyskytuje sa i čiernohlávok veľkokvetý (Prunella grandiflora), čistec rovný (Stachys recta), ďatelinovec nemecký (Dorycnium germanicum) a guľôčka bodkovaná (Globularia punctata).

Živočíšstvo územia sa vyznačuje veľkou pestrosťou a prelínaním horských a teplomilných druhov. Významný je najmä výskyt viacerých druhov hmyzu.

Cez chránené územie neprechádza žiaden turistický ani náučný chodník.