Názov: MACKOV BOK

Poloha: k.ú.Slovenská Lupča, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu: lúka

Rok vyhlásenia: 1976

Výmera: 3,75 hektárov

Kateg. ochrany: Prírodná rezervácia

Výnimočnosť: výskyt ponikleca slovenského

pozri na Atlase
MACKOV BOK

    •  je rezervácia, bývalé chránené nálezisko viacerých druhov poniklecov. Územie má výmeru 3,75 ha a leží v katastri obce Slovenská Ľupča, v ochrannom pásme NP Nízke Tatry.

Prírodná rezervácia leží severne od štátnej cesty na juhovýchodne orientovanom nezalesnenom svahu stepného charakteru. Orograficky je územie súčasťou vyššieho celku Nízke Tatry. Podložie je tvorené najmä vápencom , pôdy sú kamenité až štrkovité, pomerne plytké.

Dôvodom vyhlásenia za chránené územie bol najmä hojný výskyt poniklecov – poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica), poniklec slovenský (Pulsatilla slavica) a ich hybridov). V lúčnych spoločenstvách zväzu Bromion erecti sa vyskytuje aj vstavač trojzubý (Orchis treidentata), hmyzovník muchovitý (Ophrys insectifera), popolavec celistvolistý (Tephroseris integrifolia), horčinka väčšia (Polygala major) a veternica lesná (Anemone sylvestris).

Lokalita nie je turisticky využívaná, ani ňou nevedie žiaden turistický chodník.