Názov: MEANDRE HRONA

Poloha: k.ú. Šumiac, Telgárt, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu: minulosti extenzívne využívaná niva Hrona so slatinnou vegetáciou

Rok vyhlásenia: 1980

Výmera: 103,82 hektárov

Kateg. ochrany: Prírodná rezervácia

Výnimočnosť: jedinečná sústava meandrov horného toku rieky Hron s podmáčanými lúkami

PR Meandre Hrona
[pozri na Atlase]
MEANDRE HRONA

    •  predstavujú jedinečnú sústavu meandrov horného toku rieky Hron s podmáčanými lúkami s výskytom vzácnych a chránených druhov rastlín. Výmera 103,82 ha. K. ú. Šumiac, Telgárt. Výškové rozpätie cca 860 – 815 m. n. m. Ochranné pásmo NAPANT.

PR leží medzi obcami Šumiac, Červená Skala -Telgárt. Je ohraničená štátnou cestou č. 66, miestnou prístupovou cestou k železničnej stanici Telgárt a železničnou traťou Č. Skala – Margecany. Na pomerne rozsiahlej aluviálnej nive vytvoril Hron sústavu riečnych meandrov.

Podložie tvoria paleogénne a neogénne usadeniny vnútorných kotlín, ako aj kvartér. Okrajové podsvahové časti so zlými odtokovými pomermi sú zamokrené, miestami tvorené slatinnými a rašelinnými sedimentami.

V minulosti extenzívne využívaná niva Hrona sa vyznačovala predovšetkým slatinnou vegetáciou. V závislosti od množstva obsahu CaCO3 vo vode, ktorá zamokrovala lokality, nájdeme na rozličných miestach rezervácie prvosienku pomúčenú (Primula farinosa), tučnicu obyčajnú (Pinguicula vulgaris), valeriánu dvojdomú (Valeriana dioica), vŕbu rozmarínolistú (Salix rosmarinifolia), ostricu sivastú (Carex canescens), ostricu ježatú (Carex echinata), ostricu čiernu (Carex nigra), alebo fialku močiarnu (Viola palustris). Veľký význam územia spočíva najmä v tom, že na území Slovenska bola väčšina takýchto lokalít zregulovaná a tým zničená.

PR neprechádza žiaden turistický chodník.