Názov: ĽUPČIANSKY SKALNÝ HRÍB

Poloha: k.ú. Slovenská Ľupča, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu: skala, les

Rok vyhlásenia: 1979

Výmera: 2,13 hektárov

Kateg. ochrany: prírodná pamiatka

Výnimočnosť: zriedkavý geomorfologický útvar v podmienkch Slovenska

pozri na Atlase
ĽUPČIANSKY SKALNÝ HRÍB

    •  leží v katastri obce Slovenská Ľupča, za závodom bývalých Strojární štátnych lesov, nad potokom Ľupčica, v ochrannom pásme národného parku. Výmera chráneného územia je 2,13 ha.

Predmetom ochrany je výskyt pomerne zriedkavého geomorfologického útvaru v podmienkch Slovenska – skalného hríbu.

Predmetom ochrany je geomorfologický útvar – skalný hríb. Geologicky je územie tvorené bazálnymi karbonatickými zlepencami súľovského typu, miestami prerušované menšími polohami vápencov a slieňov. Vznik geomorfologického útvaru bol podmienený pôsobením poveternostných činiteľov, najmä vetra dažďa, mrazu . Na zlepencoch sa vytvorili hlboké štrkovité rendziny hnedé.

Súčasný kryt je tvorený porastom mladej borovice lesnej (Pinus sylvestris).
Územie nie je sprístupnenie turistickým ani náučným chodníkom.