Názov: POD LATIBORSKOU HOĽOU

Poloha: k.ú. Jasenie, vlastné územie NAPANT

Charakter biotopu: relatívne pôvodné lesné komplexy, miestami pralesovitého charakteru

Rok vyhlásenia: 1964, aktualizácia vymedzenia v roku 2007

Výmera: 161,2342 ha

Kateg. ochrany: Národná prírodná rezervácia

Výnimočnosť: ojedinelý ucelený komplex prirodzených lesov na južnej strane západnej časti Nízkych Tatier miestami pralesovitého charakteru


Pozri na Atlase

POD LATIBORSKOU HOĽOU

    •  je jedna zo siete rezervácií NP Nízke Tatry. Predstavuje jeden z posledných relatívne pôvodných komplexov lesa v Nízkych Tatrách. Výmera 161,2342 ha, z toho na 0,47 ha platí štvrtý stupeň ochrany (ide o lesný porast v okolí chaty Viržing) a na zvyšných 160,7642 ha platí piaty stupeň ochrany. NPR sa rozprestiera na juh od Latiborskej hole (1643 m n.m.) v závere Jasenianskej doliny. Výškové rozpätie cca 800 – 1300 m. n. m.

Geologicky je územie tvorené granitoidmi prašivského typu. Ide najmä o granit až granodiorit stredne až hrubozrnný. Územím preteká viacero vodných tokov (Dolná Tvrdá, Horná Tvrdá, Rígnerka, Viržing), ktoré sa prostredníctvom Mrcha potoka a Jasenianskeho potoka vlievajú do Hrona.

Veľké rozpätie nadmorských výšok, rôznosť expozícií a pôdnych pomerov vytvára na území Nízkych Tatier pestrú mozaiku takmer všetkých lesných typov.

Lesné porasty patria do 5. a 6. lesného vegetačného stupňa a majú prevažne rôznoveký charakter s vekom stromov 5 – 190 rokov. Sú tvorené najmä skupinami lesných typov jaseňová javorina (Fraxineto – Aceretum), jedľová bučina (Abieto – fagetum), buková jedlina (Fageto- Abietum) a buková javorina (Fageto aceretum).V drevinovom zložení dominuje buk lesný (Fagus sylvatica), jedľa biela (Abies alba), smrek obyčajný (Picea abies) a javor horský (Acer pseudoplatanus). V menšom množstve sa vyskytujú jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor mliečny (Acer platanoides) a brest horský (Ulmus glabra). Staršie porasty majú zväčša pôvodný charakter, mladšie majú čiastočne zmenené drevinové zloženie, celkovo však možno stav lesných porastov hodnotiť ako zachovalé a sú na väčšine plochy ponechané na samovývoj.

V bylinnej etáži majú značné zastúpenie paprade, najmä papraď samčia (Dryopteris filix-mas), papradka samičia (Athyrium filix-femina), peračina dúbravová (Gymnocarpium dryopteris). Najrozsiahlejšie plochy rezervácie sú porastené charakteristickými prvkami bučín s humóznou a priemerne vlhkou pôdou, ako bažanka trváca (Mercurialis perennis), zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera), zubačka deväťlistá (D. enneaphyllos), lipkavec marinkový (Galium odoratum), srnovník purpurový (Prenanthes purpurea), kyslička obyčajná (Oxalis acetosella), jahoda obyčajná (Fragaria vesca), starček vajcovitolistý (Senecio ovatus).

Lesné ekosystémy rezervácie vykazujú veľmi vysokú druhovú diverzitu živočíchov. Väčšina vzácnych druhov je viazaná na zachovalé, pôvodné lesné spoločenstvá. U vtákov bolo zaznamenaných 34 druhov hniezdičov. K vzácnejším druhom NPR patria napr. ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), bocian čierny (Ciconia nigra), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus), jariabok lesný (Bonasa bonasia), výr skalný (Bubo bubo), kuvik kapcavý (Aegolius funereus), sova lesná (Strix aluco). Z cicavcov bol zistený pravidelný výskyt medveďa hnedého (Ursus arctos), vlka dravého (Canis lupus), rysa ostrovida (Lynx lynx), kuny lesnej (Martes martes), líšky hrdzavej (Vulpes vulpes).

Územím rezervácie neprechádza žiaden turisticky chodník.