Názov: MAŠIANSKY BALVAN

Poloha: k.ú. Liptovská Porúbka, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu: skala

Rok vyhlásenia: 1974

Výmera: 0,28 hektárov

Kateg. ochrany: prírodná pamiatka

Výnimočnosť: výnimočný prípad zachovania riečnej terasy

MAŠIANSKY BALVAN

    •  leží v katastri obce Liptovská Porúbka, medzi železničnou traťou a riekou Váh, v ochrannom pásme národného parku. Výmera chráneného územia je 56 m2.

Na ľavom brehu rieky Váh medzi L. Porúbkou a Kráľovou Lehotou na aluviálnej nive sa zachoval balvanovitý zvyšok riečnej terasy vysoký do 20 m. Má tvar pretiahnutého ostrova v smere údolia. Je tvorený vápencami. Zo západnej strany je vytvorený malý sutinový kužeľ, po ktorom vedie prístupový chodník na vrchol.

Dôvodom ochrany tohto územia je výnimočný prípad zachovania riečnej terasy v podobe riečneho ostrova.

Územie nie je sprístupnenie turistickým ani náučným chodníkom.