Názov: MAČKOVÁ

Poloha: k.ú. Medzibrod, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu: les, lesostep

Rok vyhlásenia: 1993

Výmera: 42,23 hektárov

Kateg. ochrany: Prírodná rezervácia

Výnimočnosť: typická ukážka bukových a borovicových porastov na vápencovom podloží, výskyt vzácnych rastlín

pozri na Atlase
MAČKOVÁ

    •  je lesná rezervácia ležiaca na južnej strane Nízkych Tatier, nad obcou Medzibrod, v okrese Banská Bystrica. Zaberá lesné porasty čiastočne sa nachádzajúce nad objektmi PD, čiastočne okolo kóty 625 m n.m. Hranice sú tvorené čiastočne dolinami, čiastočne hranicami lesných porastov. Výmera chráneného územia je 42,23 ha.

Územie je tvorené strmými svahmi s bralnatými partiami. Bralnaté pásmo prevažuje v južnej časti, tiahne sa nad dolinou v úzkom páse smerom na sever, v rozsahu nadmorských výšok 425 – 675 m n.m. Územie je orientované prevažne smerom na západ.

Geologicky je územie tvorené vápencovo- dolomitickými horninami Chočského príkrovu. Geomorfologicky patrí územie do celku Nízke Tatry, podcelku Ďumbierske Tatry, do oddielu Prašivá. Pôdy patria najmä k tmavým a hnedým rendzinám s vysokým obsahom skeletu, miestami sutinového charakteru.

Klimaticky je územie zaradené do chladnej klimatickej oblasti, do okrsku mierne chladného, s priemernými ročnými teplotami 5 – 7 °C a priemernými ročnými zrážkami 600 – 800 mm. Hydrologicky patrí k povodiu rieky Hron.

Typologicky je územie tvorené viacerými skupinami lesných typov a to najmä dealpínskymi borinami (Pinetum dealpinum), vápencovými bučinami (Fagetum dealpinum) a bučinami (Fagetum pauper). Južnú časť územia tvorí riedky porast borovice čiernej a borovice lesnej. Nachádzame tu aj malé bezlesé plochy stepného charakteru, ako aj suťové fragmenty s nesúvislou vegetačnou pokrývkou. Smerom na sever sa tiahne súvislý pás lesa s vencom brál. Na severnej hranici rezervácie má porast balvanovitý charakter.

Na otvorených miestach strmých svahov a na menších vápencových skalách sa vyskytujú kostrava tvrdá (Festuca pallens), skalničník guľkovitý lysavejúci (Jovibarba globifera subsp. glabrescens), sezel sivý (Seseli osseum), nátržník piesočný (Potentilla arenaria), kručinka chlpatá (Genista pilosa), guľôčka bodkovaná (Globularia punctata), v podraste presvetlených borín je častá ostrica nízka (Carex humilis) a ostrevka vápnomilná (Sesleria albicans). Významným prvkom tunajšej flóry je poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica).

Porasty dealpínskych bučín majú zachovalý pôvodný ráz nielen v synúzii podrastu, ale aj v drevinovom zložení. Porasty dealpínskych borín majú tiež v synúzii podrastu pôvodný charakter, ale v drevinovom zložení sa okrem pôvodných drevín – borovice lesnej (Pinus sylvestris), buka lesného (Fagus sylvatica), smrekovca opadavého (Larix decidua), objavuje aj stanovištne nepôvodná drevina – borovica čierna (Pinus nigra).

Plochy s nezapojeným vegetačným krytom, ako i plochy bez účasti drevín majú pôvodný charakter stepných až lesostepných spoločenstiev na vápencovom podloží. Hlavným dôvodom vyhlásenia územia za chránené je ochrana typických ukážok bukových a borovicových porastov na vápencoch vrátane vývojových štádií stepného i lesostepného charakteru i fragmentov sutinových spoločenstiev.

Územím neprechádza žiaden turistický ani náučný chodník.