Názov : BREZINKY

Poloha : k.ú. Telgárt, Šumiac, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu : mokraďné biotopy – slatiny, prechodné rašeliniská, vrchoviská (5 lokalít) a vresovisko (1 lokalita)

Rok vyhlásenia : 2007

Výmera: 8,691 ha

Kateg. ochrany :Chránený areál

Výnimočnosť :vzácne mokraďné spoločenstvá s výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov, ako aj výskyt zachovalého plošne rozsiahleho vresoviska na kyslom podloží

 

BREZINKY

       – Územie chráneného areálu sa skladá so šiestich samostatných plôch nachádzajúcich sa v katastrálnom území obcí Telgárt a Šumiac. Päť častí má charakter mokradí rôzneho typu a spôsobu a intenzity využívania, šiestu časť tvorí vresovisko.

Najvýchodnejšiu časť pri cintoríne v Telgárte v prevažnej miere predstavuje výnimočne zachovalý biotop európskeho významu 7230 – Slatiny s vysokým obsahom báz. Vďaka optimálnemu využívaniu územia v minulosti i v súčasnosti (ručné kosenie) sa na okraji obce Telgárt hneď za obytnými a hospodárskymi budovami zachovala lokalita s koncentrovaným výskytom slatinných druhov chránených a ohrozených rastlín, ako napr. prvosienka pomúčená (Primula farinosa), tučnica obyčajná (Pinquicula vulgaris), kruštík močiarny (Epipactis palustris), vŕba rozmarínolistá (Salix rosmarinifolia), barička prímorská (Triglochin maritima). Časté sú tiež ostrice – o. Davallova (Carex davalliana), o. prosová (Carex panicea), o. žltá (Carex flava agg.), o.dvojdomá (Carex dioica). V čase kvitnutia v júni charakteristický vzhľad biotopu dodáva páperník širokolistý (Eriophorum latifolium). Najväčšia plocha predstavuje biotop európskeho významu 4030 – Vresoviská. Vzhľadom k extrémne kyslému podložiu je tunajšia vegetácia jednotvárna a druhovo pomerne chudobná. V machovom poschodí sú časté rašeliníky, v bylinnej vrstve prevláda vres obyčajný (Calluna vulgaris), brusnica obyčajná (Vaccinium vitis-idaea) a metluška krivolaká (Avenella flexuosa). Spomedzi zaujímavejších druhov tu rastú bieloprst belavý (Pseudorchis albida) a poniklec biely (Pulsatilla scherfelii). Plocha predstavuje najväčšie vresovisko v NP Nízke Tatry a jeho ochrannom pásme. Posledné štyri plochy tvoria rašeliniská a slatiny v súčasnosti málo intenzívne hospodársky využívané, respektíve už dlhšiu dobu nevyužívané. Ide o biotopy 7110* – Aktívne vrchoviská, 7140 – Prechodné rašeliniská a trasoviská, 7230 – Slatiny s vysokým obsahom báz, 7120 – Degradované vrchoviská. Spomedzi chránených a ohrozených druhov rastlín sa tu vyskytujú, hoci niekedy len v malom počte, napr. prvosienka pomúčená (Primula farinosa), tučnica obyčajná (Pinquicula vulgaris), všivec močiarny (Pedicularis palustris), valeriána celistvolistá (Valeriana simplicifolia), bielokvet močiarny (Parnassia palustris) alebo rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia) a iné. Na rašelinisku vrchoviskového typu severne od obce Telgárt môžeme nájsť druhy, ktoré tu majú v rámci Nízkych Tatier jednu z mála lokalít výskytu, ako napríklad páperník pošvatý (Eriophorum vaginatum), sedmokvietok európsky (Trientalis europaea), vstavačovec škvrnitý mokraďný (Dactylorhiza maculata subsp. elodes), vstavačovec škvrnitý pravý (Dactylorhiza maculata subsp. maculata). Zaujímavosťou je výskyt koralice lesnej (Corallorhiza trifida) v tomto biotope.

V dôsledku absencie tradičného obhospodarovania došlo k zarastaniu plôch krovitými vŕbami, ale aj inými druhmi drevín a krovín. V záujme udržania týchto hodnôt v území je potrebné na jednotlivých plochách CHA vykonávať opatrenia zamedzujúce ich zarastaniu z dôvodu sekundárnej sukcesie a podporiť vhodné poľnohospodárske využívanie lokalít. Od roku 2001 Správa NAPANT zabezpečuje starostlivosť o tieto biotopy (odstraňovanie drevín, ručné kosenie).

Územím chráneného areálu neprechádza žiaden turisticky chodník.