Názov :BRANKOVSKÝ VODOPÁD

Poloha :k.ú. Ružomberok, vlastné územie NAPANT

Charakter biotopu : les, vodopád

Rok vyhlásenia :1980

Výmera :27,71 hektárov

Kateg. ochrany :Národná prírodná pamiatka

Výnimočnosť :55 metrov vysoký vodopád, najvyšší v rámci Nízkych Tatier

pozri na Atlase
BRANKOVSKÝ VODOPÁD

    •  je národnou prírodnou pamiatkou, ako chránené územie bol vyhlásený v r.1980. Leží v katastri mesta Ružomberok, vo vlastnom území národného parku. Ide o najvyšší vodopád v rámci Nízkych Tatier. Výmera chráneného územia je 27,71 ha. Leží v nadmorskej výške 775 – 830 metrov m n.m., na severozápadnom okraji národného parku, na západnom úpätí vrchu Veľký Brankov. Skalná skupina je nazývaná Kurucké skaly.

Hlavným dôvodom ochrany je 55 metrov vysoký vodopád a jeho bezprostredné okolie.

Západný svah Brankova je výrazným stupňom na rozhraní tmavých lavicových vápencov so slienitými a slienitovápnitými bridlicami a vápencami. Vápence tvoria mohutné skalné steny a bralá, sú prevažne kolmé, miestami až previsnuté. Uprostred územia je vlastný vodopád. Jeho význam znižuje malý prietok vody, ktorý len na jar a po dažďoch býva silnejší.

Súčasťou územia sú aj ochranné lesy. Priemerný sklon svahov je 75 %. Lesy patria k jedľovo- bukovému a smrekovo-jedľovo-bukovému lesnému vegetačnému stupňu. Prevládajúcou skupinou lesných typov sú jedľové bučiny (Abieto-Fagetum). Sporadicky sa v porastoch objavujú borovice.

Okrajom územia prechádza zeleno značkovaný turistický chodník.