Názov: SLIAČSKE TRAVERTÍNY

Poloha: k.ú.Liptovské Sliače, ochranné pásmo NAPANT

Charakter biotopu: travertínová kopa

Rok vyhlásenia: 1983

Výmera: 7,0162 hektárov

Kateg. ochrany: Prírodná rezervácia

Výnimočnosť: mofetový prameň, t.j. prameň s pravidelným , ale rôzne intenzívnym výronom plynov


Pozri na Atlase
SLIAČSKE TRAVERTÍNY ležia na podhorí Nízkych Tatier v Liptovskej kotline, medzi obcami L. Sliače a P. Ľupča, v ochrannom pásme NP Nízke Tatry. Výmera 7,0162 ha. K.ú. Liptovské Sliače. Výškové rozpätie 560-590 m n.m.

Ide o mohutnú travertínovú kopu s výrazným vrcholovým kráterom. Ich okolie je charakterizované výraznými vývojmi travertínových terás a kôp, pričom niektoré časti už boli narušené ľudskou činnosťou. Prírodná rezervácia predstavuje jedinečný útvar na území bývalého Československa. Ide o tvz. mofetový prameň, t.j. prameň s pravidelným , ale rôzne intenzívnym výronom plynov. Na päte kopy je upravený prameň minerálnej vody k pitným účelom.

Výrony plynov spôsobujú občasný úhyn drobného vtáctva a iných živočíchov. Na nive potoka poniže výveru silne mineralizovaného prameňa sa na značne inkrustovanej pôde sformovala typická slatinná vegetácia so zastúpením škripinky stlačenej (Blysmus compressus), škripinca dvojbliznového (Schoenoplectus tabernaemontani), baričky prímorskej (Triglochin maritima). Ostatná časť územia je zarastená predovšetkým trsťou obyčajnou (Phragmites australis).

Tento prameň je jedinečný v rámci celého bývalého Česko-Slovenska. Územím neprechádza žiaden turistický alebo náučný chodník.