Jarné sčítanie kamzíkov v Národnom parku Nízke Tatry

Jarné sčítanie kamzíkov v Národnom parku Nízke Tatry

Dňa 21.6.2022 organizovala Správa Národného parku Nízke Tatry celoplošné zisťovanie početnosti kamzíka vrchovského tatranského. Celkovo sa sčítania zúčastnilo 27 pozorovateľov z radov zamestnancov S-NAPANT, dobrovoľných členov stráže prírody, Štátnej ochrany prírody SR  a Horskej záchrannej služby.

Územie s výskytom kamzíka bolo rozdelené na 19 sčítacích úsekov. Okrem hlavného areálu výskytu kamzíka v NAPANTe, teda od Králičky až po Ďurkovú, boli sčítacie úseky zriadené aj v okrajových oblastiach výskytu a to: Kráľova hoľa, Salatín, Krakova hoľa – Poludnica. Vzhľadom na potrebu získania čo najpresnejších výsledkov, boli sčítacími úsekmi pokryté aj závery priľahlých dolín (Ludárová d., Lukový kotol, Derešský kotol…). Použitá bola metóda vizuálneho pozorovania resp. sčítania všetkých pozorovaných jedincov v rámci pozorovacích sektorov – úsekov.

Počas sčítania bolo priamo pozorovaných 184 jedincov kamzíka vrchovského tatranského, z toho bolo pozorovaných 36 tohoročných mláďat. Prírastok populácie je na základe ščítania 19,6 %. Do celkového počtu boli zarátané aj jedince pozorované v lokalite Salatín. Počas posledného celoplošného sčítania kamzíkov, ktoré Správa Národného parku Nízke Tatry organizovala naposledy v roku 2018, bola zistená početnosť 145 až 149 jedincov, z toho 37 až 39 mláďat. Aj na základe výsledkov predchádzajúcich sčítaní ( 2015 – 132 ex., 2016 – 125 ex., 2017 – ?, 2018 – 145 až 149 ) môžeme konštatovať, že trend vývoja početnosti kamzíka v Nízkych Tatrách je rastúci.

Bližšie rozdelenie podľa pohlavia a veku je uvedené v priloženej tabuľke. Vzhľadom na veľký počet neurčených jedincov (vzdialenosť, veterné počasie, oblačnosť) má však len informatívny charakter.

Samec 26
Samica 48
Tohtoročné mláďa 36
Háčikár (1+) 7
Neurčené 67
Celkový počet 184

 

Chovancová uvádza v metodike monitoringu kamzíka vrchovského tatranského, pre podmienky územia Národného parku Nízke Tatry, presnosť sčítania v rozmedzí 90 až 96%. Vzhľadom na pokrytie územia účastníkmi sčítania predpokladám presnosť na hornej hranici uvedeného rozmedzia. Paradoxne búrlivý nárazový vietor, ktorý počas sčítania dosahoval na Chopku v nárazoch až 34 – 35 km/h, sústredil väčšie skupiny kamzíkov v záveterných, resp. menej veterných polohách. Počet duplicitných pozorovaní bol minimálny. Jednalo sa prevažne o osamotených jedincov, prípadne dvojice.

Pre úplnosť získaných výsledkov udávame v priloženej tabuľke aj počet v jednotlivých sčítacích segmentoch J1 – S7, zároveň aj v okrajových oblastiach výskytu mimo hlavného areálu výskytu.

 

Sčítací segment (Oblasť) Počet Juvenil Poznámka
S1 (Ďurková – západ) 0 0 Pobytové znaky
S2 (Ďurková – Kotliská, Ostredok) 3 0
S3 (Kotliská, Ostredok – Poľana) 11 0 V lokalite Poľana – Bôr prechod medzi segmentami S3 – S4
S4 ( Poľana, Bôr – Demänovská d.) 4 0 V lokalite Poľana – Bôr prechod medzi segmentami S3 – S4
S5 ( sedlo Poľana – Chopok) 27 8 Derešský kotol, 2 jedince prechod medzi S5 a J4
S6 (Chopok – Krúpova hola) 34 9 Lukový kotol (Chopok – Konské)
S7 (Krúpova hola – Štiavnica) 27 4
J1 ( Králička) 8 4
J2 (Ďumbier – Štiavnica) 16 0 Prechod medzi segmentami J2 – S7
J3 (Chopok – Ďumbier) 21 8 16 ks (8 juv.)  prechod do segmentu S7 a S6
J4 ( Krížske sedlo – Chopok) 3 0
J5 ( Krížske sedlo – Kotliská, Skalka) 27 3
J6 (Ďurková – Kotliská,Skalka) 1 0
J7 (Ďurková – západ) 0 0 Pobytové znaky
Salatín 2 0
Kráľova hoľa 0 0
Poludnica – Krakova hoľa 0 0 Pobytové znaky
CELKOVO 184 36

V sčítacom termíne 21.6.2022 boli kontrolované aj oblasti: Salatín (2 jedince – pohlavie neurčené), Kráľova hoľa (bez pozorovania) a Poludnica – Krakova hoľa. Tu boli zaznamenané pobytové znaky – trus       ( Poludnica). So zreteľom na časté hlásenia o pozorovaní kamzíkov v oblasti Poludnice a Krakovej hoľe z radov turistov, KST, lezcov (Machnaté), ako aj vlastné pozorovania, bude potrebné venovať danej oblasti zvýšenú pozornosť.

Medzi veľmi zaujímavé a cenné pozorovania patrí útok orla skalného na čriedu kamzíkov v Derešskom kotli, počas ktorého došlo aj fyzickému kontaktu medzi orlom a kamzíkom. Vzhľadom na absenciu akejkoľvek audiovizuálnej techniky, nedošlo k jeho zaznamenaniu.

Na tomto mieste si zároveň dovolím zdôrazniť nutnosť vykonávať celoplošné sčítanie kamzíčej populácie v Národnom parku Nízke Tatry na pravidelnej báze. Optimálne na jar – sčítanie zamerané na tohoročné prírastky a na jeseň – základné resp. kontrolné.

Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za ich ochotu a snahu, a zároveň sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

text a foto: Martin Paličko