Končí sa sezóna menežmentov

Paralelne s letnou turistickou sezónou prebieha každý rok, počas letných a skorých jesenných mesiacov aj menežmentová sezóna.

Menežmenty  sú neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o nelesnú krajinu .  Plochy, pôvodne využívané na pestovanie plodín, pasenie, či ako kosné lúky pri absencii kosenia, alebo pastvy zarastajú, čím sa strácajú mnohé vzácne druhy rastlín a na nich viazaných živočíchov. Pre zachovanie týchto biotopov je nevyhnutné tieto plochy pravidelne kosiť a odstraňovať pokosenú biomasu mimo záujmových plôch. Keďže mnohé z týchto plôch sú mokrade, či podmáčané územia, je nevyhnutné ich kosiť a odstraňovať pokosenú biomasu ručne. Súčasne s kosením je nevyhnutné odstrániť aj prípadné náletové dreviny a kroviny.

Vrámci tohtoročnej menežmentovej sezóny sme sa postarali o tieto územia:

  • Prírodná rezervácia Meandre Hrona (menežment pozostával z pokosenia trávy a náletových drevín a následného odstránenia biomasy mimo záujmové územie).
  • Prírodná rezervácia a územie európskeho významu Sliačske travertíny (z viacerých záujmových plôch v tomto území boli pokosené plochy v k.ú. Liptovská Štiavnica a v k.ú. Liptovské Sliače, menežmenty tejto lokality budú ukončené v priebehu októbra).
  • Genofondové plochy s biotopmi európskeho významu prechodné rašeliniská, pri obci Polomka ( dve záujmové plochy s dlhodobo absentujúcou poľnohospodárskou starostlivosťou boli pokosené, a súčasne boli z plôch odstránené aj kroviny).
  • Genofondová plocha s biotopom európskeho významu slatinné rašelinisko pri obci Ludrová (plocha bola pokosená a biomasa odstránená).
  • Biotop európskeho významu suchomilné  travinno-bylinné a krovité porasty na vápnitom substráte pri obci Slovenská Ľupča (z lokality boli vypílené a odstránené náletové dreviny a kroviny).

 

Text a foto: Správa NAPANT