Medzinárodný deň biodiverzity

Rok 2018 je výnimočným rokom pre ochranu biodiverzity, nakoľko Dohovor o biologickej diverzite oslavuje svoje 25. výročie vstupu do platnosti. Sekretariát Dohovoru preto navrhol na Medzinárodný deň biodiverzity, ktorý pripadá na 22. mája, ako hlavnú tému 25. výročie  vzniku tohto dohovoru.

národnom parku Nízke Tatry sme  tento výnimočný deň  oslávili s deťmi  na viacerých podujatiach venovaných biodiverzite v rastlinnej a živočíšnej ríši. Podujatia prebiehali od stredy 23. mája do piatku 25. mája pre žiakov 5. a 7. ročníka ZŠ Predajná , 2. ročníka ZŠ Karola Rapoša v Brezne a škôlkárov z Nemeckej a z Telgártu.   Žiaľ počasie nám neprialo, celé trojdnie nás prenasledoval dážď a búrky, takže sme museli program presúvať do interiérov škôl. Rozmanitosť pôdnych živočíchov, pestrosť liečivých rastlín,  zaujímavý svet hmyzu, či krásu lesných zvieratiek  sme tak objavovali pomocou obrázkov, kresieb, ale i básničiek a pesničiek. Príjemným spestrením bola ochutnávka čaju z liečivých byliniek, či pripravené hry a tvorivé aktivity.

 

Foto:Archív NAPANT

Z praktických aktivít na ochranu biodiverzity sa pracovníci Správy NAPANT zúčastnili brigády, organizovanej OZ Prales,  ktorá bola zameraná na  menežment (kosenie a odstraňovanie náletových drevín)  genofondovej plochy s biotopom európskeho významu Tr1 – suchomilné travinno-bylinné a krovité porasty na vápnitom substráte, ktorá sa nachádza v katastri obce Slovenská Ľupča. Takýto typ menežmentu  je nevyhnutný pre zachovanie priaznivého stavu tohto typu biotopu a zachovanie rozmanitých druhov vzácnych rastlín.

 

Foto: Radovan Hladký