Manažmenty  sú neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o nelesnú krajinu .  Plochy, pôvodne využívané na pestovanie plodín, pasenie, či ako kosné lúky pri absencii kosenia, alebo pastvy zarastajú a postupne sa menia na les, čím sa strácajú mnohé vzácne druhy rastlín a na ne viazaných živočíchov.  V záujme zachovania biologickej rozmanitosti aspoň časti týchto území, boli vyhlásené za osobitne chránené časti prírody a najvzácnejšie z nich sú tiež súčasťou sústavy NATURA 2000 ako územia európskeho významu.

Pre zachovanie typu krajiny, ako aj vzácnych druhov rastlín a živočíchov, je nevyhnutné tieto plochy pravidelne kosiť a odstraňovať pokosenú biomasu mimo záujmových plôch. Keďže mnohé z týchto plôch sú mokrade, či podmáčané územia, je nevyhnutné ich kosiť a odstraňovať pokosenú biomasu ručne. Týmto aktivitám sa v ochranárskom žargóne hovorí manažmenty.

V mesiaci september vykonali pracovníci Správy NAPANT manažmenty dvoch takýchto plôch.  Pokosili lúku, ktorá je genofondovou plochou v k.ú. Moštenica a vyskytuje sa tu vzácna mokradná vegetácia, ktorej existencia je podmienená udržiavaním tejto plochy. Druhou významnou lokalitou, ktorú každoročne kosíme, je prírodná rezervácia a územie európskeho významu Sliačske travertíny. Súčasťou tohto územia je aj jedinečný prírodný útvar – mofetový prameň a tiež vzácna slatinná vegetácia. Územie pozostáva z viacerých záujmových plôch, z ktorých v prvej fáze bola pokosená lokalita v k.ú. Liptovská Štiavnica a v priebehu tohto týždňa bude pokosená aj lokalita v k.ú. Liptovské Sliače.

Na záver prinášame pár fotomomentov z uvedených menežmentov.