Nie je značenie ako značenie…

Pod pojmom „značenie národného parku“ si väčšina návštevníkov našich hôr predstaví klasické turistické značenie trás v podobe pásových značiek, turistických smerovníkov, či smerových tabúľ. Pokiaľ toto značenie nie je vo vyhovujúcom stave, obviňujú z nečinnosti, lenivosti či zanedbávania povinností Správu národného parku. Málokto si však uvedomuje, že značenie hraníc národného parku a značenie turistických značkovaných trás sú dve rôzne činnosti v kompetencii dvoch rôznych organizácií.

Značenie národného parku


Presnejšie ide o označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny, pod ktoré, v našom národnom parku, spadá obvodové značenie hraníc národného parku a jeho ochranného pásma a obvodové značenie hraníc jednotlivých maloplošných chránených území, ako sú prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, chránené areály a pod. Povinnosť zabezpečiť takéto značenie vyplýva Správe NAPANT, ako organizačnej jednotke Štátnej ochrany prírody, zo Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Spôsob a presné technické prevedenie takéhoto značenia určuje Vyhláška č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Okrem obnovy a údržby značenia osobitne chránených častí prírody a krajiny, ktoré je našou zákonnou povinnosťou, vykonávajú pracovníci Správy NAPANT taktiež obnovu a údržbu informačných tabúľ, či značenia a panelov náučných chodníkov, ktorých sme zriadovateľom. Táto povinnosť nám nevyplýva zo zákona, ide o službu verejnosti na ktorú žiaľ často chýbajú potrebné financie.

 

Značenie turistických trás


Značenie TZT (Turistické značkované trasy)je plánovanou, systematickou a metodicky upravenou činnosťou, ktorá sa realizuje v zmysle Slovenskej technickej normy – STN 01 8025 Turistické značenie. Táto, okrem iného, presne určuje druhy značiek, ich tvar a veľkosť, farbu, technické vyhotovenie a spôsob ich umiestňovania, ako aj tvar a rozmery turistických informačných smerovníkov.
Systém vypracovaný v začiatkoch 20. storočia a postupne rozvíjaný a zdokonaľovaný v ďalších rokoch, je duševným vlastníctvom Klubu slovenských turistov (KST), nástupníckej organizácie pôvodného Klubu československých turistov(KČST), neskôr Klubu slovenských turistov a lyžiarov (KSTL).
Klub slovenských turistov (KST) pôsobí ako garant jednotného a uceleného systému značenia na Slovensku. Niekoľko stoviek odborne vyškolených dobrovoľných značkárov KST sa vo svojom voľnom čase stará o pravidelnú obnovu a údržbu chodníkov, značiek, smeroviek, smerovníkov a máp. Činnosť značkárov umožňuje najmä finančná podpora Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá pokrýva cca 30% prostriedkov, potrebných na systematickú, pravidelnú obnovu cca 14 000 km siete peších TZT. (zdroj: www.kst.sk)

Turistický smerovník v Struhárskom sedle

Popri údržbe značenia osobitne chránených častí prírody a krajiny a informačných bodov NAPANT si pracovníci odboru strážnej služby NAPANT všimli dosť nevhodný spôsob osadenia turistických smerových tabúľ z pôvodného smerovníka, ktorý doslúžil, na živý strom. Napriek tomu, že údržba, ani zásahy do turistického značenia, nie sú v našej kompetencii, rozhodli sme sa v mieste pôvodného turistického smerovníka osadiť nový a značky naň premiestniť. Dúfame, že nám to značkári z Klubu slovenských turistov nebudú mať za zlé, veď ide o službu turistom, ktorí sú súčasne aj návštevníkmi národného parku.