Ročenku si môžete stiahnuť vo formáte PDF ( 2 MB)

OBSAH
1. Národný park Nízke Tatry encyklopedicky
2. Organizačná štruktúra Správy Národného parku Nízke Tatry
3. Územná ochrana a ochrana krajiny - maloplošné chránené územia
4. Veterná kalamita z 19.11.2004 a jej dôsledky
5. Prehľad užívateľských vzťahov lesných porastov
6. Ochrana biotopov a druhov - Územia NATURA 2000 v Národnom parku Nízke Tatry a jeho ochrannom pásme
7. Realizácia praktickej starostlivosti o chránené územia a chránené druhy rastlín a ich biotopy
8. Výskum a monitoring flóry
9. Ochrana, výskum a monitoring fauny
10. Prehľad revízií v roku 2004
11. Chránené stromy
12. Príprava podkladov pre štátnu správu
13. Strážna služba
14. Návštevný poriadok Národného parku Nízke Tatry
15. Environmentálna výchova
16. Informačné strediská
17. Náučné chodníky
18. Ostatné úlohy
19. Poradný a konzultačný zbor Národného parku Nízke Tatry
20. Publikačná činnosť Správy Národného parku Nízke Tatry v roku 2004 a vydané tituly
21. Zahraničná spolupráca a spolupráca s mimovládnymi organizáciami
22. Činnosť členov stráže prírody v Národnom parku Nízke Tatry
23. Financovanie Správy Národného parku Nízke Tatry v roku 2004