Zborník Príroda Nízkych Tatier 1 si môžete stiahnuť vo formáte PDF [50 MB]

Zborník referátov a posterov z konferencie usporiadanej pri príležitosti
25. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke Tatry

Redakčná rada: Ing. M. Jasík
RNDr. S. Kalúz, CSc.
RNDr. J. Kochjarová, CSc.
doc. Ing. D. Samešová, PhD.
Adresa redakcie: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Nízke Tatry, Zelená 5, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/4130888, e-mail: napant@sopsr.sk
Vydala: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku NízkeTatry Banská Bystrica v roku 2004
Príspevky v zborníku sú recenzované. Zoznam recenzentov je archivovaný v redakcii.
Zborník bol vydaný s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia SR
ISBN: 80-89035-07-8