Zborník Príroda Nízkych Tatier 2 si môžete stiahnuť vo formáte PDF [13 MB]

Zborník referátov a posterov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke Tatry.

Redakčná rada: RNDr. Peter Barančok, CSc.
RNDr. Ingrid Turisová
RNDr. Peter Turis
Ing. Peter Urban, PhD.
RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.
Zostavili: Peter Turis, Ľubomír Vidlička
Príspevky v zborníku sú recenzované. Zoznam recenzentov je archivovaný u vydavateľa.
Vydal: Správa Národného parku Nízke Tatry, Lazovná 10, 974 00 Banská Bystrica
Tlač: GRAFON creative team, Liptovský Mikuláš
Počet strán: 260
Náklad: 250 výtlačkov
Neprešlo jazykovou úpravou.
ISBN: 978-80-89310-51-7
EAN 9788089310517