ZASTÁVKA PRVÁ – SVÄTÝ JAKUB


Prvá zmienka o Jakube pochádza z roku 1390 (Villa sancti Jacobi), pričom vznikol už v roku 1255 na banskobystrickom mestskom území. Do konca 15. storočia patril Jakub tunajším richtárom a banským podnikateľom, koncom 15. storočia ťažiarovi Petrovi Karlovi, podľa ktorého je nazvaná i miestna časť Karlovo.

Časť Jakuba bola majetkom známej Thurzovsko – Fuggerovskej spoločnosti. V rokoch 1546 – 1848 časť územia spravovala banská komora a zvyšok patril mestu. Komora tu vybudovala medený hámor, drôtovňu a roku 1852 valcovňu na medený plech (táto sem bola prenesená z Hronca). V Jakube boli dve píly a kameňolom na lomový vápencový kameň a vápenka na kusové stavebné, priemyselné a chemické vápno (tieto boli po roku 1948 zrušené). Počas druhej svetovej vojny okupovali Jakub hitlerovské posádky, oslobodený bol 4. apríla 1945. Ako samostatná obec vystupoval Jakub do roku 1960, v súčasnosti je mestskou časťou mesta Banská Bystrica.

Najstaršou stavbou je gotický kostol svätého Jakuba s replikou pôvodného neskorogotického oltára. Z pôvodného oltára sa zachovali len krídla s tabuľovými maľbami. Na ôsmych obrazoch sú zobrazené dve legendy zo života Svätého Jakuba. V súčasnosti sa nachádzajú v Kresťanskom múzeu v Ostrihome (Keresztény Múzeum, Esztergom, HUNGARIA). Starobylosť v kostole dosviedča zvon z roku 1486, jeden z najstarších na Slovensku. V prvej polovici 20. stor. bol Jakub známy vyrezávaním drevených krížov a Božích múk.

FIRST STOP – SAINT JAKUB


The first reference of Jakub is from 1390 (Villa sancti Jacobi), but it was founded already in 1255 on the city territory of Banská Bystrica. Until the end of the 15th century, Jakub belonged to local reeves and mining entrepreneurs. In the end of the 15th century, it belonged to the miner Peter Karlo, after whom is named a part of the city – Karlovo.

Part of Jakub was a property of Thurzo-Fugger company. In 1546-1848, one part was managed by a mining chamber, the rest belonged to the city. The mining chamber built a copper factory, wireworks and in 1852 a rolling mill for rolling copper into sheets (it was moved from Hronec). In Jakub, there were two sawmills and a quarry for limestone, and lime works for building, industrial and chemical lime (closed in 1948). During the WW2, Jacub was occupied by Hitler’s crew, it was liberated on 4th April 1945. Until 1960, Jakub was a municipality, now it is a part of the city Banská Bystrica.

The oldest building is a Gothic church of St. James with a replica of original Late Gothic altar. From the original one, only its wings with eight paintings are preserved. The wings recount two legends in eight scenes from St. James’s life. Today, they can be found in the Christian Museum (Keresztény Muzeum) in Esztergom, Hungary. In the church, there is a bell from 1486, one of the oldest ones in Slovakia. In the first half on 20th century, Jakub was well-known for carved wooden crosses and wayside shrines.
NCH Jakub Z1
Historická mapa a pečať obce Jakub / Historical map and seal of village Jakub Foto: Štátny archív Banská Bystrica
 
NCH Jakub Z1
pečiatka obce Jakub / Official stamp of village Jakub Foto: Štátny archív Banská Bystrica