ZASTÁVKA DESIATA - HMYZ


Na oslnenej krovinatej stráni žije veľa teplomilného hmyzu. Zistilo sa tu aj niekoľko chránených, zaujímavých a významných druhov. Z chrobákov sa tu vyskytuje 10 druhov dravých bystrušiek rodu Carabus, medzi nimi je naša najväčšia bystruška kožovitá (Carabus coriaceus) a súčasne dve najmenšie bystrušky (Carabus convexus a Carabus scabriusculus). Charakteristické sú viaceré teplomilné utekáčiky, drobčíky, fúzače, liskavky, nosáčiky a mnohé ďalšie.

Nápadnými obyvateľmi xerotermných lúk a strání sú motýle. Z nich sa na území vyskytuje napr. chránený jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne) a vidlochvosty, ovocný (Iphiclides podalirius) a fenyklový (Papilio machaon). Tunajšiu prírodu skrášľujú aj babôčky, modráčiky, ohniváčiky, ostrôžkáre, súmračníky, perlovce, hnedáčiky, očkáne a iné motýle.

V druhej polovici leta a v jeseni vzbudzujú pozornosť koníky, kobylky a cvrčky. Zaujímavá je vzácna krátkokrídla kobylka sedlovka brondzová (Ephippigera ephippiger), ktorá sa tu vyskytuje na severnom okraji svojho rozšírenia.

V lokalite sú zastúpené aj teplomilné druhy pavúkov. Z nich možno spomenúť atraktívne vyzerajúceho stepníka červeného (Eresus niger), alebo križiaka pásavého (Agriope bruennichi). Za slnečných dní možno na kvetoch pozorovať tiež kvetárika dvojtvarého (Misumena vatia) ako striehne na hmyz. Na území sa vyskytuje tiež zaujímavá lúčna formu mravca lesného (Formica rufa pratensis).

TENTH STOP - INSECT


On the sunny and bushy hillside live a lot of thermophilic insects. Several protected, remarkable and significant species have been found in this area. From beetles there are 10 species of genus Carabus, our biggest Carabus coriaceus and two of the smallest Carabus (Carabus convexus and Carabus scabriusculus )- among them. Typical for this locality, among other, are: thermophilic beetles like Rove beetles, beetles from the genus Pterostichus, Cerambyx, Chrysomella or family Curculionoidea.

Remarkable species of xerothermic grasslands and hillsides are butterflies. You can find here Clouded Apollo (Parnassius mnemosyne), Scarce swallowtail (Iphiclides podalirius) and Yellow swallowtail (Papilio machaon), Brush-footed butterflies (Nymphalidae), Bluers, Hairstreaks, Coppers (Lycaenidea) , Skippers (Hesperidae) Checkerspots, Erebia and many other beautiful butterflies.

In the second half of the summer and in the autumn grasshoppers, bush-crickets and crickets are interesting to see. On the northern border of its distribution occurs rare short-winged Saddle-backed bush cricket (Ephippigera ephippiger).

There are also thermophilic spider species in the area. We can mention an attractive looking Ladybird spider (Eresus niger) or Wasp spider (Agriope bruennichi). On sunny days, Goldenrod crab spider (Misumena vatia) can be seen on flowers waiting for insects. In the area also occurvery interesting form of black-backed meadow ants (Formica rufa pratensis).
NCH Jakub Z10
Bystruška zlatomedená / Carabus ulrichi Foto: Dušan Šácha
NCH Jakub Z10
Svrček poľný / Field cricket Foto: Jana Kološtová
NCH Jakub Z10
Kvetárik dvojtvarý / Goldenrod crab spider (Misumena vatia) Foto: Dušan Šácha
NCH Jakub Z10
Mravec lesný - lúčna forma / Black-backed meadow ants (Formica rufa pratensis) Foto: Archív NAPANT
 
NCH Jakub Z10
Očkáň prstovkový / Woodland ringlet (Erebia medusa) Foto: Dušan Šácha
NCH Jakub Z10
Vidlochvost fenyklový / Yellow swallowtail (Papilio machaon) Foto: Dušan Šácha
NCH Jakub Z10
Vidlochvost ovocný / Scarce swallowtail (Iphiclides podalirius) Foto: Gabriel Demeter
NCH Jakub Z10
Modráčik obyčajný / Blue butterfly (Polyommatus icarus) Foto: Dušan Šácha