ZASTÁVKA JEDENÁSTA – STAROSTLIVOSŤ O ÚZEMIE


Využívanie územia, hlavne pastva a kosenie, spôsobili obohatenie územia o viaceré vzácne druhy lúčnych rastlín a na ne viazaných živočíchov, hlavne hmyzu. Po prerušení, alebo ukončení obhospodarovania plochy pohotovo obsadzujú rôzne kríky a mladé stromy. Tento proces predstavuje jedno z prirodzených štádií obnovy pôvodného lesa, ktorý tu kedysi rástol.

Prirodzené procesy obnovy smerom k lesným spoločenstvám však zapríčiňujú postupné miznutie vzácnych rastlinných druhov a na ne viazaných živočíchov, ktoré tu našli svoj domov. K takýmto druhom patria orchidey a ďalšie rastlinné druhy, ktoré nedokážu dlho rásť v prostredí, kde majú málo priestoru a živín, lebo im ich odoberajú ostatné druhy rastlín. Hovoríme o nich, že sú konkurenčne slabé.

Preto potrebujú, aby sa územia, na ktorých rastú pravidelne obhospodarovali. Kedysi pomáhal tradičný spôsob obhospodarovania, kedy sa na mieste páslo a kosilo. Pastvou a rúbaním bolo zabraňované náletovým drevinám a kríkom prenikať na lúky a potláčať tak pôvodnú vegetáciu. Dnes sa takto hospodári málokde, preto je potrebné nálet odstrániť priamym zásahom. Ide najmä o pravidelné kosenie, rúbanie a odstraňovanie náletových drevín, vyrezávanie a prerezávanie krovín. Len takto môžeme zachovať charakter územia s jeho vysokou rozmanitosťou a hodnotami.

ELEVENTH STOP – LAND MANAGEMENT


Usage of the area, mainly grazing and mowing, enriched it with several rare plant species and fauna, especially insects, bound to them. After the interruption or ending of the maintenance, different trees and bushes start growing there. This process represent one of the stages of natural restoration of the forest, which used to grow there.

Natural processes of restoration towards the forest ecosystem cause a gradual disappearance of rare plant and animal species that live there. Species, such as orchids and other plants, can’t live long in an environment, where they don’t have much space an nutrients, because they are uptaken by other plants. They are weak competitors.

That is why they need the area to be maintained on a regular basis. In the past, it was being grazed and mowed as a traditional way of maintenance. Grazing and felling prevented the self-growing trees and bushes from growing on the grasslands and suppress the original vegetation. This kind of natural area management is very rare nowadays, this is, why we need to substitute this management by ourself. It is mainly regular mowing, felling and removing of self-seeding woody plants, cutting and pruning of bushes. Just like this we can keep the area with its high biodiversity in its original state.
 
NCH Jakub Z11
Kosenie zarastajúcich lúk / Mowing of the grasslands Foto: Archív NAPANT
NCH Jakub Z11
NCH Jakub Z11
Lúka na Jakube / Grassland in Jakub Foto: Marián Jasík