ZASTÁVKA TRETIA – PREDSTAVUJEME NÁUČNÝ CHODNÍK


Územie, na ktorom bol vybudovaný náučný chodník vyniká ľahkou dostupnosťou a nenáročným terénom, čo umožňuje sprístupnenie takmer každému.
Jeho východiskom je intravilán mestskej časti Jakub a trasa prechádza súčasným chráneným areálom dolinky Roháčovo a pokračuje na časť Roveň. Je to chodník peší, okružný, s dĺžkou trasy 2,1 km a prevýšením 100 m. Pri ľahkej chôdzi je možné chodník zvládnuť do jednej hodiny.
Zameranie náučného chodníka je prírodovedno – ochranárske, rovnako ako pôvodného náučného chodníka, zriadeného v roku 1984. Aktuálny počet zastávok je 11, v teréne je umiestnených 5 informačných panelov. Správcom náučného chodníka je Správa NAPANT Banská Bystrica.

THIRD STOP – INTRODUCING THE EDUCATIONAL TRAIL


The area, where the educational trail has been established, is reachable with easy terrain, which makes it accessible for almost anybody.
Its starting point is in city quarter Jakub and the trail goes through the protected area in the valley Roháčovo to Roveň. It is a circular walking trail, 2,1 kilometres long with elevation difference of 100 metres. It is possible to make it in one hour.
The trail is focused on natural science and nature protection, same as the original educational trial from 1984. There are currently 11 stops and 5 informational panels. The administrator of the educational trail is the Administration of the Low Tatras National Park in Banská Bystrica.
NCH Jakub Z3
Trasa náučného chodníka / Picture of the educational trail Foto:Adalbert Mezei
NCH Jakub Z3
Roháč obyčajný / Stag beetle (Lucanus cervus) Foto: Peter Potocký