ZASTÁVKA ŠTVRTÁ – XEROTERMNÉ SPOLOČENSTVO


Xerotermné (sucho-teplomilné) trávnaté spoločenstvá sa vyskytujú len na lokalitách so špecifickými podmienkami prostredia. Ich existenciu podmieňuje: • nedostatok vlhkosti vyplývajúci z nižšieho úhrnu zrážok, nízka vododržnosť pôdy a vysoká priepustnosť podložia • južná orientácia svahu, vysoká výhrevnosť skalných substrátov, chýbajúce zatienenie stromami Rozšíreniu týchto spoločenstiev dopomohlo aj pôsobenie človeka a to najmä odlesňovanie, pastva a vypaľovanie.

Xerotermné spoločenstvá, ktorých vznik podmienila činnosť človeka, majú charakter tzv. druhotných spoločenstiev. Tieto spoločenstvá sú, oproti spoločenstvám nedotknutých ľudskou činnosťou, podstatne viac ohrozené. Stav ich druhového zloženia nie je totiž stály, nakoľko predstavujú len jedno z vývojových štádií smerom k pôvodným lesným spoločenstvám. Vyznačujú sa síce nižšou ekologickou stabilitou, no na druhej strane sa v nich často vyskytujú mnohé vzácne druhy organizmov, ktoré by v pôvodných spoločenstvách nenašli vhodné podmienky. V prípade Jakuba, dolinka Roháčovo, je to výskyt 25 chránených a 24 ohrozených druhov rastlín. Z nich podstatnú časť tvoria druhy z čeľade vstavačovitých so 16 zaznamenanými druhmi.

Z teplomilných druhov bylín sú na oslnenej stráni zastúpené napr.: kručinka chlpatá (Genista pilosa), ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus), ranostaj pestrý (Coronilla varia), či horčinka väčšia (Polygala major). Na týchto rastlinách sa vyvíjajú húsenice rôznych pestrých motýľov modráčikov, ohniváčikov, žltáčikov.

Na veľmi oslnených, vysúšaných stanovištiach s plytkou pôdou a na skalách sa darí tučnolistým čiže sukulentným rastlinám. Tie sú schopné zadržať a hromadiť vodu v dužinatých listoch, aby potom prežili dlhšie obdobie sucha. Pospolito, v malých trsoch, tu rastú rozchodník prudký, biely a veľký (Sedum acre, S. album, S. telephium) a tiež skalnice (rod Sempervivum).

Na území sa vyskytujú aj viaceré druhy liečivých rastlín, napr.: rašetliak prečisťujúci (Rhamnus catharticus), luskáč lekársky (Vincetoxicum hirundaria), repík lekársky (Agrimonia eupatoria), bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria). Za zmienku stoja tiež tu prítomné jedovaté rastliny. Z tých významnejších možno spomenúť lykovec jedovatý (Daphne mezerum), jesienku obyčajnú (Colchicum autumnale), kokorík voňavý (Polygonatum odoratum) a vranovec štvorlistý (Paris quadrifolia).

FOURTH STOP – XEROTERMIC ECOSYSTEM


Xerothermic grassland ecosystems occur only on places with specific conditions, such as: • lack of humidity arising from lower amount of precipitation, low ability of soil to retain water and high permeability of bedrock • south-facing slope, high warming rate of rock substrate, no tree shading Expansion of these ecosystems is mainly due to human activities, such as deforestation, grazing and burning.

Xerothermic ecosystems, which are the result of human activities, are so-called secondary ecosystems. These ecosystems are more threatened compared to those, which are not affected by human. The state of species composition is not stable, because it is just evolutionary stage towards the original forest ecosystem. Even though they have lower ecological stability, lots of rare species can occur in this ecosystem, while in the original one they wouldn’t have suitable conditions. In the protected site Jakub, in the valley Roháčovo, 25 protected and 24 threatened plant species are present there. Most of them are species of the Orchidaceae family with 16 monitored species.

From thermophilic plant species there are for example Hairy greenweed (Genista pilosa), Bird’s-foot trefoil (Lotus corniculatus), Purple crownvetch (Coronilla varia) or Milkwort (Polygala major). On these plants, caterpillars of different butterfly species (Pieridae family, Lycaenidae family) develop.

On sunny and dry places with shallow soil and on the rocks, different succulent plants flourish. They are able to retain water in their leaves, so they can survive long dry season. Together, in small clumps, there are growing Orpine, Goldmoss stonecrop and White stonecrop (Sedum telephium, S. acre, S. album), but also Houseleeks (genus Sempervivum).

A lot of medicinal plants occur also in this area, e.g. Buckthorn (Rhamnus catharticus), White swallow-wort (Vincetoxicum hirundaria), Agrimony (Agrimonia eupatoria), Kidneyvetch (Anthyllis vulneraria).

There are also several poisonous plants. The more significant ones are Mezereon (Daphne mezerum), Autumn crocus (Colchium autumnale), Solomon’s seal (Polygonatum odoratum) and Herb-paris (Paris quadrifolia).
NCH Jakub Z4
Vznik xerotermného spoločenstva / Formation of xerothermic ecosystem Autor: Michal Majer