ZASTÁVKA PIATA – ORCHIDEY


Orchidey (vstavačovité) tvoria svojráznu čeľaď, jednu z najpočetnejších v rastlinnej ríši. Centrom ich rozšírenia sú trópy, no môžeme sa s nimi stretnúť aj u nás na Slovensku. Popri náučnom chodníku bolo doposiaľ zistených 16 druhov, pričom všetky z nich treba považovať za ohrozené a vzácne. V okolí náučného chodníka Jakub sa nachádzajú druhy xerotermných lúk, krovín, pasienkov, lesných okrajov a listnatých lesov.

Orchidey sú rastliny veľmi citlivé na zmeny kvality prostredia a ku svojmu životu, naviac, vyžadujú prítomnosť symbiotických húb. Každý druh orchidey má svoj vlastný druh huby. Tieto huby netvoria plodnice ako poznáme napríklad u hríbov, ale rastú len v zemi ako tenké vlákna.
Keď sa semienko orchidey dostane do pôdy potrebuje, aby sa v blízkosti vyskytovala symbiotická huba, ktorá prerastie svojimi vláknami obal semienka. Takýmto spôsobom si rastlinka dopĺňa živiny, pretože semienko nemá dostatok zásobných látok, aby mohla rastlinka vyklíčiť.
Orchideám trvá 4 až 10 rokov kým zo semienka vyrastie prvý list a ďalších 2 až 5 rokov kým prvý krát zakvitne. Preto je dôležité, aby sme tieto druhy chránili a umožnili im život práve tam, kde majú vhodné podmienky (obhospodarované lúky a pasienky, lesy s pôvodným drevinovým zložením).

FIFTH STOP - THE ORCHIDS


The Orchids (Orchidaceae family) are one of the most numerous family of flowering plants. The centre of their distribution is in the tropics, but they can also be found in Slovakia. Along the educational trail, 16 different species have been found and all of them are threatened and rare. In the surroundings of the trail, there are types of xerothermic grasslands, bushes, pastures and deciduous forests.

Orchids are very sensitive to changes in quality of the environment and for their existence they need the presence of symbiotic fungi. Every orchid species has their own species of fungi. These fungi grow in the soil as thin fibres.
When the seed of orchid gets into the soil, it needs these fungi to occur nearby, so they can grow through the seed coat. Like this, the plant gets needed nutrients, because the seed doesn’t have enough of them to sprout.
It takes 4-10 years for orchids to grow the first leaf, and 2-5 years more to bloom for the first time. That is why it is important to protect these species and let them grow, where the conditions for them are favourable (grasslands and pastures under cultivation, forests with indigenous tree species).