Názov : DEMÄNOVSKÁ DOLINA

Poloha : stredná časť rovnomennej Demänovskej doliny

Charakter biotopu : lesy pralesovitého charakteru, jaskyne Mieru,Slobody a Ľadová

Rok vyhlásenia :1973

Výmera: 836,88 hektárov

Kateg. ochrany : Národná prírodná rezervácia

Výnimočnosť : najznámejšie jaskyne na Slovensku, pôvodné lesy, výskyt chránených rastlín a živočíchov, jedno z najvýznamnejších chránených územi Slovenska

pozri na Atlase
DEMÄNOVSKÁ DOLINA

    •  je najznámejšia a turisticky najnavštevovanejšia dolina Nízkych Tatier. Výmera : 836,88 ha. Leží v k. ú. Demänovská Dolina. Za rezerváciu bola vyhlásená už v 20 – tych rokoch minulého storočia. Zaberá strednú časť rovnomennej doliny. Celá NPR leží vo vlastnom území NP. Rozpätie nadmorských výšok 740 – 1560 m. n .m. Najvyššie položeným miestom rezervácie je vrchol Sinnej (1560 m n.m.), k ďalším významným dominantám patrí Magura (1377 m n.m.), Pusté (1501 m n.m.) a systém krasových Demänovských jaskýň.

Geologicky je NPR tvorená vápencami a dolomitickými vápencami, ktoré umožnili vznik plytkých, presýchavých a sivých rendzín. V zachovalých a miestami neprístupných bralnatých lokalitách prevláda borovica lesná (Pinus sylvestris) (50 %), smrek obyčajný (Picea abies) (30 %), smrekovec opadavý (Larix decidua) (20 %), okrem toho sa tu vyskytuje javor horský (Acer pseudoplatanus) , jedľa biela (Abies alba), jarabina mukyňová (Sorbus aria), zriedkavo buk lesný (Fagus sylvatica), tis obyčajný (Taxus baccata) a kosodrevina (Pinus mugo).

Po typologickej stránke prevažujú na územi NPR skupiny lesných typov radu D, 5 – 7 vegetačného stupňa , konkrétne vápencová bučina (Fagetum dealpinum), smreková bučina (Fageto – Piceetum), smrekovcová borina (Pineto – Laricetum) a vápencová kosodrevina (Mughetum calcicolum).

Nielen kvôli významným krasovým javom bola Demänovská dolina vyhlásená za jedno z prvých chránených území v národnom parku Nízke Tatry. Vápencové bralá sa vyznačujú zachovalou vegetáciou, kde rastú mnohé chránené, ohrozené, či endemické rastliny. Popri turistických chodníkoch možno vidieť poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), zvonček maličký (Campanula cochlearifolia), ľanolistník alpínsky (Thesium alpinum), soldanelku karpatskú (Soldanella carpatica), kortúzu Matthioliho (Cortusa matthioli), škardu Jacquinovu (Crepis jacquinii), vápničku skalnú (Kernera saxatilis) a mnoho iných zaujímavostí.

Živočíšna zložka je vďaka vertikálnemu rozpätiu územia od submontánneho až po subalpínske pásmo druhovo veľmi pestrá. Žije tu veľké množstvo chrobákov- svižníkov, zdochlinárov, fúzačov a bystrušiek, motýľov – vidlochvost feniklový (Papilio machaon), obojživelníkov – salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), mlok karpatský (Triturus montandoni) a horský (Triturus alpestris). Na území rezervácie sa môžeme stretnúť aj s veľkými predátormi- medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus) a rys ostrovid (Lynx lynx), aj s kopytníkmi – jeleň lesný (Cervus elaphus), srnec lesný (Capreolus capreolus), alebo sviňa divá (Sus scrofa). Toto územie je aj miestom výskytu mnohých druhov vtákov- myšiak lesný (Buteo buteo), jastrab lesný (Accipiter gentilis), jastrab krahulec (Accipiter nisus), sov a treťohorných reliktov ako je orešnica perlovaná (Nucifraga caryocatactes) alebo ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus).

Význam územia spočíva v mimoriadne hodnotných geologických, geomorfologických, speleologických, floristických a faunistických zvláštnostiach. Jeho hodnotu zdôrazňujú pestré vegetačné pomery vcelku zachovalé alebo len málo zmenené. Cez rezerváciu prechádza niekoľko turistických chodníkov.